Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2008

Avhandling om att mäta stress och hälsa

Hur känslig är man för stress på jobbet? En ovanlig aspekt med frågeinstrumentet JSS, Job Stress Survey, är att det visar både hur känslig man är för stress på jobbet och hur ofta man blir stressad. Det skapar i sin tur bättre möjligheter att hitta sätt att hantera stressen.

Stefan Holmström, institutionen för psykologi, Umeå universitet, disputerar 9 maj. Avhandlingen har titeln ”Workplace stress measured by Job Stress Survey and the relationships to musculoskeletal complaints”. Avhandlingen är ett samarbetsprojekt mellan institutionen för psykologi och CBF, Centrum för belastningsskadeforskning.

Ambitionen var att hitta ett instrument som är praktiskt att hantera och som kan användas i olika typer av företag. Det amerikanska frågeinstrumentet översattes till svenska förhållanden, svarsmönster för män och kvinnor kontrollerades och det prövades vad gäller förhållandet stress och hälsa. För att skapa en norm som resultat kan jämföras mot, har Stefan Holmström testat det inom vårdsektorn och metallindustrin.

Olika saker stressar medarbetare på olika arbetsplatser. Frågebatteriet är indelat i tre skalor – arbetsstress, arbetskrav och bristande stöd. Arbetsstress kan skapas av t.ex. ständiga avbrott i arbetet, hög ljudnivå, otillräckligt med personal, otillräcklig lön. Arbetskrav kan handla om att man får nya eller obekanta arbetsuppgifter, handskas med krissituationer, ökat ansvar. Bristande stöd kan vara dåliga möjligheter till avancemang, arbetskamrater som inte sköter sitt jobb, otillräckligt stöd från arbetsledare, brist på uppskattning.

Stefan Holmström fann att JSS lämpar sig för att mäta stress både praktiskt i organisationer och företag liksom i forskningen. En fördel är att frågeformuläret inte är alltför omfattande och därför kan besvaras ganska snabbt och enkelt. Exempelvis kan man vid ett företag låta medarbetarna fylla i enkäten före och efter ett förändringsarbete, i syfte att mäta arbetsrelaterad stress kopplad till arbetsmiljö.

– När man har fått resultaten kan man sätta sig i grupper och diskutera vad resultatet betyder, och göra åtgärdsplaner utifrån det, säger Stefan Holmström. En nackdel kan vara att frågorna ibland är lite stora och övergripande.

Stefan har i en av sina studier tittat på frågor som stress och belastningsskador, vilket bl.a. har inneburit mätningar av smärta och värk i nacke och axlar hos personalen vid två företag i Västerbotten.

Kontaktinformation
Mer information: Stefan Holmström, institutionen för psykologi, Umeå universitet, telefon 090-786 60 44.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera