Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2008

Litterär kanon passar inte i skolan

Skolan måste anpassa litteraturen efter eleverna och inte tvärtom. Eleverna måste dock få redskap för att utveckla sin litterära repertoar. Den slutsatsen drar litteraturvetaren Helen Schmidl som under ett läsår studerat hur fyra årskurs 8-klasser tolkar skönlitteratur. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 11 april.

Efter att ha jobbat som gymnasielärare i två år blev litteraturvetaren Helen Schmidl intresserad av hur ungdomar läser och hur de tänker när de läser. I sin avhandling Från vildmark till grön ängel tecknar hon en bild av litteraturundervisningen i fyra olika åttor i olika kommuner i landet.

Avhandlingens fokus är riktat mot klassernas läsning av varsin roman som Schmidl valt ut i samråd med läraren, men studien ger också en inblick i hur elevernas arbete med skönlitteratur ser ut under ett läsår. Hur kommer flickornas och pojkarnas erfarenheter av läsning till sin rätt i undervisningen? Vilka texter läses, och hur arbetar man med dem? Vilka lässtrategier använder sig eleverna av, och hur förhåller sig flickornas och pojkarnas läsningar till varandra?

Spridningen mellan elevernas läsning visade sig vara tämligen stor, med allt från mycket vana läsare, oftast flickor, till pojkar som aldrig brukar läsa skönlitteratur. Elevernas olika läsvana påverkar i hög grad deras förmåga att analysera skolans litterära texter och ta till sig nya textgenrer.

– Det innebär att det inte går att ha en litterär kanon, ett rättesnöre, som en del förespråkar, utan lärarna måste anpassa litteraturen efter de elever man har, säger Helen Schmidl.

– En viktig uppgift för svenskundervisningen är dock att eleverna också ges utrymme att bredda sin läsning och lära sig hantera nya typer av texter.

Samtliga lärare i de fyra klasserna utgick när studien gjordes från elevernas egna läserfarenheter. Detta innebar att nästan all den skönlitteratur som lästes i klasserna var ungdomslitteratur och att eleverna ofta fick välja romaner individuellt, istället för att hela klassen läste samma bok.

Från vildmark till grön ängel är en studie om ungdomars tolkningar av skönlitterära texter. Genom att jämföra dels flickors och pojkars läsning, dels olika klassers arbete med skönlitteratur vill Schmidl visa hur litteraturundervisningen kan se ut i dag och skapa diskussion kring hur elevernas och skolans litterära kulturer kan mötas på ett för eleverna fruktbart sätt.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Helen Scmidl, 073-600 37 44, e-post: helen.schmidl@littvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera