Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2008

Stöd och inflytande lika viktigt som utbildning för bra omsorg

Inom äldreomsorgen diskuteras ofta brister i personalens utbildningsnivå. Umeåforskaren Petra Ahnlund visar nu i en ny avhandling att stöd från kollegor och inflytande i arbetet också är viktiga faktorer för en bra omsorg för äldre och funktionshindrade.

De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar för personal som stödjer och hjälper äldre och funktionshindrade. Gamla som beviljas hemtjänst är idag både äldre och sjukare. Inom stödet till funktionshindrade betonas snarare det sociala perspektivet än det medicinska. Från kommunalt håll varierar synen på utbildning för de båda personalgrupperna. Inom äldreomsorgen anses personalen vara alltför lågutbildad, medan utbildning för anställda inom handikappomsorgen nästan skulle utgöra ett hinder i mötet med omsorgstagarna.

Petra Ahnlund vid Umeå universitet har i sitt doktorsarbete intervjuat 48 omsorgsanställda om vikten av utbildning och hur de ser på sin arbetsmiljö. Tydligt är att personalens utbildningsnivå påverkar relationerna till omsorgstagarna.
– Utbildad personal visar mer förståelse och har mer kunskap om omsorgsmottagarna och deras behov, något som visar sig både i inställning och i praktiskt arbete, menar Petra Ahnlund.

De flesta intervjuade anser dock att det inte är nödvändigt med en examen från omvårdnadsutbildning inom äldreomsorgen, eftersom undersköterskor ändå inte får utföra medicinskt relaterade sysslor.

Petra Ahnlund anser att det från myndighetsnivå finns en allt för ensidigt fokusering på utbildningsfrågor inom äldreomsorgen, medan utbildning diskuteras alltför sällan inom handikappomsorgen.
– En god arbetsmiljö och fungerande arbetsvillkor kommer ofta i skymundan, och är också viktiga faktorer för relationerna med äldre och personer med funktionshinder, anser Petra Ahnlund.

Samtliga intervjuade upplevde höga krav i sitt arbete, något som dock hanterades på olika sätt av de anställda. Skillnaderna hade dels att göra med hur stort stöd man fick från kollegor och chefer, dels vilket inflytande man hade över sin arbetssituation.

Anställda med stöd och inflytande var mer medvetna om vikten av att diskutera sitt arbete i arbetsgruppen. För de andra framstod arbetsklimatet som hårdare, och många kände sig ensamma i sitt arbete. Man förväntades ensam kunna hantera omsorgstagare i mer eller mindre besvärliga situationer. Petra Ahnlund är kritisk till att organisationen på vissa arbetsplatser inte ger utrymme för en gemensam reflektion, till exempel genom regelbundna möten i personalgruppen.
– Det är förvånande att inte mer kraft läggs på att ge möjlighet att diskutera vissa jobbiga situationer med alla inblandade, menar Petra Ahnlund.

Fredagen den 11 april försvarar Petra Ahnlund, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet sin avhandling med titeln Omsorg som arbete. Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Monica Nordström, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Petra Ahnlund,
institutionen för socialt arbete,
Umeå universitet,
tel: 090-786 5278
e-post: petra.ahnlund@socw.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera