Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2008

Gallring räddningen för ekskogar

Sveriges ekskogar har vuxit igen och minskat kraftigt i omfång. Men en målmedveten gallring skulle kunna bevara ädellövskogen – och samtidigt öka artrikedomen.

Arealen på Sveriges ekskogar och ekhagar är idag en bråkdel av vad den var för 300 år sedan. Samtidigt har tidigare öppna ekskogar vuxit igen med andra trädslag, på grund av att de inte längre betas.

Det här är två troligen viktiga orsaker till att ekskogens djur- och växtliv utarmats. Men om ekskogen gallrades med avseende på andra trädslag än ek, exempelvis till biobränsle, skulle artrikedomen öka visar en avhandling från Institutionen för växt- och miljövetenskaper.

Doktoranden Heidi Paltto från Broddetorp i Falköpings kommun är verksam vid Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper, Göteborgs universitet. Hon har i sin avhandling studerat kärlväxter, lavar, mossor och vedsvampar i 25 äldre ekrika lövskogar i Götaland, för att se hur de påverkas av naturvårdsgallring och biobränsleuttag, samt av mängden ekskogar i det omgivande landskapet.

Resultaten visar att naturvårdsgallring har dubbel nytta: de arter som tryckts tillbaka när skogen vuxit igen gynnas, samtidigt som skogen kan nyttjas för biobränsleproduktion.

Heidi Palttos forskning visar också att antalet sällsynta lövskogsarter är högre i skogar som omges av mycket äldre lövskog, jämfört med där lövskogen står isolerad.

Slutsatsen är att framtida naturvård och skogsskötsel i ekrika bestånd bör utgå från ett landskapsperspektiv och från naturvårdsanpassade skötselmetoder, istället för att som idag fokusera på enskilda skogsbestånd.

Ska lavar och skalbaggar som är beroende av ljusöppna skogar få bra livsmiljöer och de öppna lövskogarna bevaras, bör uppåt 90 procent av Götalands ekrika skogsområden naturvårdsgallras föreslår avhandlingen.

Doktorsavhandlingen Oak-rich temperate forests: Conservation ecology of cryptogams and vascular plants at local and landscape level försvarades vid en disputation 29 februari 2008.

Handledare var docent Björn Nordén.

Avhandlingen ingår i forskningsprojektet Ekprojektet som samordnas av professor Frank Götmark på Zoologiska institutionen i Göteborg.

Kontaktinformation
Heidi Paltto, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
0500-491313
0733-798010

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera