Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2008

När god arbetsmiljö och utveckling går hand i hand

Medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hälsa är i dag viktiga konkurrensmedel. Därför har det blivit allt viktigare för organisationer att kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Trots detta kämpar många företag fortfarande med höga sjukskrivningstal till följd av dålig arbetsmiljö. I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet vill Åsa Wreder bidra med ökad förståelse för hur organisationer kan skapa god arbetsmiljö som främjar både medarbetarnas hälsa och organisationens utveckling.

Åsa Wreders doktorsavhandling, som fått namnet How leadership and new technology influence the work environment – Experiences taken from Swedish organizations, handlar om hur ledarskap och ny informations- och kommunikationsteknologi (IKT) påverkar arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse och i förlängningen hälsa, kvalitet och resultat.

De reslutat som presenteras i avhandlingen bygger på två olika studier, där den ena fokuserar på vad vi kan lära oss av organisationer som framgångsrikt arbetat med ledarskap, arbetsmiljö och att sänka antalet sjukskrivningar.

– Den studien handlar om hur man som ledare kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö och en hållbar hälsa. Den bygger på en omfattande studie av hur chefer och medarbetare arbetat hälsofrämjande på olika nivåer inom Swedbank. Baserat på min studie och i jämförelse med teori och liknande studier i mindre organisationer, presenterar jag en ledarskapsmodell för att inspirera och ge konkreta exempel på strategi, arbetssätt och verktyg till i första hand chefer i olika organisationer, säger Åsa Wreder.

Den andra studien ingår i SARAH-projektet som genomförts i Norrbotten med deltagare från bland annat olika kommuner och landstinget. Projektets huvudsyfte är att skapa samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet med hjälp av IKT, informations- och kommunikationsteknologi.

– Den studien undersöker hur den nya tekniken påverkar sjuksköterskornas arbetssituation inom äldrevården och visar sammantaget att det finns potential för IKT att förbättra sjuksköterskornas arbetssituation och därmed äldrevården.

– Genom användandet av olika tillämpningar av IKT och medicinsk diagnostikutrustning fick sjuksköterskorna bland annat mer information, ökad egenmakt och bättre kontroll över arbetet, vilket innebar att de kände sig tryggare och hade mindre behov av att konsultera läkare och personal vid vårdcentralerna.

Detta kan i sin tur leda till att vårdkedjan förenklas och att de äldre kan få snabbare och bättre vård – för att denna potential ska kunna nyttjas krävs dock att organisation, resurser och rutiner anpassas till de nya arbetsgifter, ansvar och behov som användningen av IKT innebär för sjuksköterskorna.

En av Åsa Wreders viktigaste slutsaser är att chefer kan – och borde – forma ledarskapet och tekniken så att de bidrar till att skapa arbetsförhållanden som tillfredsställer medarbetarnas behov. Resultaten från studierna visar samstämmigt vikten av att ge medarbetarna möjligheter att
• ha kontroll och hantera kraven i arbetet,
• vara delaktiga,
• få information,
• se tydliga mål och följa upp dessa, samt
• utvecklas i arbetet.

– Resultaten bekräftar vad som länge varit känt från ledarskapslitteraturen och visar att det är möjligt att skapa god arbetsmiljö och i förlängningen hälsa, kvalitet och resultat genom att tillämpa redan välkända teorier, säger Åsa Wreder.

Åsa Wreder (f 1978) kommer ursprungligen frånVästerås och tog sin civilingenjörsexamen i ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet 2004.
Hon disputerar den 7 mars.

Kontaktinformation
Upplysningar: Åsa Wreder, tel. 0920-49 23 77, asa.wreder@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera