Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2008

Patientföreningen – socialt nätverk eller maktfaktor inom vården?

Patientföreningar har stor potential att ta tillvara medlemmarnas rättigheter till medbestämmande i sjukvården. Men idag utnyttjas inte möjligheterna fullt ut. Det visar en ny avhandling i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Sophie Werkö har i sin avhandling i företagsekonomi vid Stockholms universitet studerat patientföreningar och deras möjligheter till medbestämmande inom sjukvården. Studien visar att medlemmarna i en patientförening genom sitt medlemskap framför allt söker kunskap om sin sjukdom, upplysningar om dess förlopp och erfarenheter kring behandling. De litar i stor utsträckning på den offentliga sjukvården och utnyttjar deltagandet i föreningen mer till socialt umgänge och utbyte av erfarenheter än till att överlägga om hur föreningen kan påverka vården så att den blir bättre för patienterna. Det är svårt att få medlemmar att åta sig förtroendeuppdrag.

– Få medlemmar har tid eller intresse att driva frågor om inflytande i sjukvården och överlåter i allmänhet detta till centralorganisationen som har upparbetade kontaktvägar till beslutande tjänstemän och politiker, säger Sophie Werkö.

Patientföreningars aktiva medlemmar utgörs enligt avhandlingen främst av två typer av medlemmar. Den första gruppen föredrar socialt umgänge, att ha något att göra, kanske någon mening med livet, status, prestige och en position i samhället. Den andra gruppen vill ha inflytande.

– För att få en stark och inflytelserik förening är det viktigt att sociala och statussökande medlemmar inte står i vägen för eldsjälar, säger Sophie Werkö.

Avhandlingen visar också att för att patienter ska kunna få verkligt inflytande räcker det inte med att de vet om sina rättigheter. Sjukvårdspersonal och patienter/patientföreningar måste samarbeta i större utsträckning än vad som sker idag för att patienternas rättigheter skall bli tillgodosedda menar hon.

– Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrades har en långsam förbättring skett i fråga om patienternas inflytande och deltagande i beslut, men mycket återstår innan man kan tala om patienter med full insyn och behärskning av sin situation, det vill säga verklig “empowerment”, säger Sophie Werkö.

Resultaten i avhandlingen bygger bland annat på en enkätstudie där över 700 medlemmar fördelade på två lokala patientföreningar inom Diabetesförbundet, en i glesbygd och en i storstad, deltog, samt ett tiotal intervjuer av aktiva medlemmar i respektive förening.

Avhandlingens namn: “Patient Patients? Achieving Patient Empowerment through active participation, increased knowledge and organisation.” Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=7261

Ytterligare information
Sophie Söderholm Werkö, tfn 073-905 09 15, 08-412 32 36, e-post werko@sbu.se
För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera