Tema

Ursprungsfolk i Bolivias regnskogar håller sina ritualer levande

Inhemska kollektiva ritualer i samband med första menstruation samt föreställningar kring födsel, sjukdom och död hålls fortfarande levande bland ursprungsbefolkningen i södra Amazonas regnskogar. – De har bevarat en i grunden animistisk världsbild där hälsan är avhängig relationen med andeväsen som ”djurens och markens rådare”, säger Annica Djup, doktorand vid Globala studier.

I sin avhandling har Annica Djup studerat livscykelspraktiker och föreställningar kring människa-anderelationer bland yuracaré, ett tämligen outforskat ursprungsfolk i de södra delarna av Amazonas regnskogar i Bolivia.

Studien bygger på närmare ett års fältarbete i ett antal yuracarébyar i Isiboro-Sécureregionen och presenterar en mer detaljerad beskrivning av denna ritual och en analys görs av dess innebörd och syften utifrån en vidare kulturell kontext av livscykelspraktiker. Analysen blottlägger framför allt en kulturell syn på kropp och genus/kön som betonar dessa aspekter som i hög grad performativt och relationellt konstituerade – med andra ord som formade genom vissa aktiviteter – snarare än som förutbestämda av ”inre”, naturgivna egenskaper.

– Rituella tekniker, såsom de som ingår i ceremonikomplexet kring en flickas första mens, tillskrivs i detta sammanhang en viktig roll för formandet av individer till starka och kapabla, genuspecificerade personer som förkroppsligar idealen av manlighet och kvinnlighet bland yuracaré, säger Annica Djup vidare.

– Även om en hel del kristna element och trosföreställningar inkorporerats av yuracaré har många också bevarat en i grunden animistisk världsbild där personers hälsa och välmåga ses som avhängig de relationer som var och en upprättar med de andeväsen som anses befolka den naturliga omgivningen, framför allt med djurens och markens rådare.

Annica Djups avhandling låter oss få inblick i denna för oss annorlunda tanke- och erfarenhetssvärld, och stifta bekantskap med några av de grundläggande antaganden som enligt aktuell, interpretativ teoribildning inom antropologi mer generellt utmärker så kallade animistiska världsåskådningar.

Avhandlingens titel: Personhood and human-spirit relations among the Yuracaré of the Bolivian Amazon

Tid och plats för disputation: Lördag den 12  januari 2008, kl. 10.15, Annedalsseminariet 204, Seminariegatan 1, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Annica Djup, tel 031-21 52 47(bost.), 031-786 43 03(arb.)
annica.djup@globalstudies.gu.se

Ursprungsfolk i Bolivias regnskogar håller sina ritualer levande

 lästid ~ 1 min