Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2008

Makten, mångfalden och nyutbildade lärare

Få yrkesgrupper kritiseras så mycket som lärare och få högskoleutbildningar kritiseras så mycket som lärarutbildningen. Den envetna kören av kritiska röster skvallrar om att lärare och dess utbildning är politiskt viktiga. “Rätt sorts” lärare måste skapas! För barnens skull, för Sveriges skull, för tillväxtens skull, för rättvisans skull… Så vad är det då för lärare som formas genom dagens lärarutbildning? Och vad finns det för dominerande ideal som blivande lärare förväntas sträva mot och formas genom? Detta är vad Magnus Åberg undersöker i sin avhandling Lärardrömmar. Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt.

Avhandlingen bygger på deltagande observationer och intervjuer med studenter och lärarutbildare på Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Materialet till studien samlades under åren 2002-2005.

Detta var en turbulent period för lärarutbildningen som reformerades nationellt år 2001. Förändringsarbetet präglades av de förväntningar på nya lärare som kommer från många olika håll i samhället.

Avhandlingen undersöker några av de särskilt framträdande idealen för nya lärare och ställer frågor som: Varför förväntas blivande lärare vara personliga?

Varför talas det så mycket om att nya lärare ska vara flexibla? Varför är “individen” så central i lärarutbildningen? Varför ska lärarstudenter bejaka mångfald och människors olikheter?

Det fanns en strävan i utbildningen efter att forma lärare som visste att använda sin bakgrund och sina tidigare erfarenheter för att främja den pedagogiska och sociala verksamheten i klassrummet. Alla aspekter av lärarstudenternas personliga historia tillmättes dock inte samma betydelse i utbildningen.

Utländsk bakgrund uppfattades till exempel ofta som en tillgång, medan religiös bakgrund behandlades som om det vore något problematiskt. Detta skapade olika förutsättningar för studenterna.

Blivande lärare med utländsk bakgrund kunde uppfattas som värdefulla för utbildningen, men samtidigt blev också dessa studenter omfattade av ett nyttotänkande som strävade efter att synliggöra och iscensätta den olikhet som studenterna förväntades representera. Den välmenande strävan efter att dra nytta av olikhet, bidrog till att frågor om nationalitet, etnicitet, kön, sexualitet och klass undgick att problematiseras.

Den viktigaste och mest kritiska analytiska poängen i avhandlingen är paradoxal. För trots att mycket av arbetet i utbildningen handlade om att ge plats för mångfald och olikhet, var den blivande lärare som främst premierades i utbildningen den som representerade svensk heterosexuell medelklass. Då nationalitets-, sexualitets- och klassfrågor ofta undgick kritisk granskning i utbildningen, gjordes den “svenska” läraren till en administratör av (andras) olikhet, snarare än till en person som kunde ifrågasätta legitimiteten i sin egen uppburna position.

Avhandlingens titel: Lärardrömmar. Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt

Disputationen äger rum fredagen den 11 januari kl. 13.00 i Lilla hörsalen, Renströmsgatan 6

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Magnus Åberg, 070 -5799057,
magnus.aberg@kau.se
Kontaktperson: Petra Platen, 031 786 48 65,
petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera