Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2007

Stängda dörrar när experter fattar beslut

‘- Den politiska beslutsprocessen inom medicinsk genteknik står i skarp kontrast till idealen om en fördjupad demokrati där engagerade medborgare deltar i diskussioner. Istället förs diskussionerna mellan experter i slutna rum. Det hävdar statsvetaren Maria Hedlund i en avhandling från Lunds universitet.

Maria Hedlund har studerat den politiska beslutsprocessen om modifiering av mänskliga gener från början av 1980-talet fram till 2006, då en lag som reglerar viss användning av medicinsk genteknik trädde i kraft.
Medicinsk genteknik aktualiserar en problematik kring experters roll i samhället och hur demokratiska beslut bör fattas i frågor som kräver expertkunskaper. Givetvis måste experter göra de rent medicinska bedömningarna, menar Maria Hedlund, men när det gäller beslut om tekniker som rör existentiella frågor måste medborgarna ha både insyn och kontroll.
– I medicinskt komplicerade frågor sätter experterna dagordningen. Det tekniska perspektivet skymmer för andra frågeställningar, säger Maria Hedlund.
Som exempel nämner hon att när experterna pratar om lösningar på problemet med ofrivillig barnlöshet, så är det tekniska lösningar som provrörsbefruktning som lyfts fram. Andra alternativ, som adoption, ges inget utrymme.
Maria Hedlund har sett hur den medicinska expertisen i stor utsträckning fått bestämma hur frågan ska behandlas i politiken. Efterhand som nya medicinska tekniker utvecklats, har regelverket anpassats till experternas önskemål.
– Ett exempel på detta är modifiering av gener på ett sätt som kan gå i arv till kommande generationer, säger Maria Hedlund. Oro för oförutsebara risker på lång sikt gjorde att metoden förbjöds innan den var en realitet. När medicinska forskare började se potentiella användningsområden för metoden, togs förbudet dock bort ur lagen. Lagstiftaren lämnade över ansvaret till medicinska experter att på egen hand avgöra när metoden var etiskt godtagbar.
I och med att det är experter som formulerar problemen och sätter den politiska dagordningen riskerar frågorna att handla mer om vad experter bedömer som tekniskt möjligt än vad som bör vara tillåtet i ett demokratiskt samhälle, menar Maria Hedlund.

Maria Hedlund disputerade med avhandlingen Demokratiska genvägar: Expertinflytande i den svenska lagstftningsprocessen om medicinsk genteknik, den 23 november 2007.
Avhandlingen finns att ladda ned elektroniskt: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=599193.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna Maria Hedlund på tel. 046-2220163, 0702-207274 eller e-post maria.hedlund@svet.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera