Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2007

Framtidens trähus ska byggas rätt från början

Professor Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik på LTH, har på kort tid lyckats ta hem flera stora forskningsprojekt. Störst är ett Vinnova-projekt på 23 miljoner, “Framtidens trähus, energieffektiva med god innemiljö”.

Det är ett samarbete mellan LTH, SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) och IVL (Svenska Miljöinstitutet) samt en rad företag. Det ska pågå i tre år och sysselsätta tre doktorander plus ett antal seniora forskare.
Aktuella frågor om bl a energi, fukt och innermiljö i byggnader berörs i hög grad:
– Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, att hantera energieffektivitet, fuktsäkerhet och ventilation samtidigt. Nu har vi möjligheten att hjälpa till att göra rätt från början och inte, som tyvärr ofta är fallet, bli inkopplade när något redan blivit fel och behöver åtgärdas, berättar Jesper Arfvidsson som ska fungera som programdirektör i spetsen för landets expertis på området.
– Företagen är mycket intresserade av att få hjälp så de klarar att bygga efter de nya kraven på energianvändning utan att äventyra fuktsäkerhet och innemiljö. För ett par år sedan gjorde vi en liknande ansökan men då gick den inte hem. Nu är det en fråga som ligger rätt i tiden.
De fem samverkande delprojekten är: system för energieffektivitet, fuktsäkert byggande, samspelet trä-innemiljö, byggnadsfysikaliska beräkningsverktyg och miljömässig utvärdering.
Staten planerar att via Vinnova fördela 250 miljoner till skogs- och träforskning fram till 2012. Detta är det hittills största av dessa projekt, på knappt 12 statliga miljoner, lika mycket från industrin.
Två färska EU-projekt gäller start av nya mastersprogram i Egypten och Libanon. Avdelningen har beviljats respektive tre miljoner för två år och fem miljoner för tre år.
– En masterutbildning i energieffektivt byggande är något som man inte intresserat sig mycket för i dessa länder i Mellanöstern tidigare. Vi tar hjälp av Eagean University i Grekland som har liknande klimat och stor erfarenhet av solenergianvändning. Kairo universitet och American University i Beirut är våra viktigaste partners även om fler universitet hakar på, säger Jesper Arfvidsson.
Energimyndigheten har slutligen beviljat samma avdelning 2,5 miljoner för studier på Bo01-området. Det handlar om Energianvändning och inneklimat i moderna flerfamiljshus, analys av kontinuerliga mätdata.
– Man kan säga att vi ska ta fram bättre indata till energiberäkningar. För att kunna göra korrekta bedömningar av förväntad energianvändning i lägenheter och byggnader måste indatan till beräkningsmodellerna vara rätt. Doktoranden Hans Bagge, som avlägger licentiatexamen den 14:e december, ska slutföra projektet.

– Dessa nya projekt är viktiga för avdelningen, som decimerats under senare års ekonomiska svårigheter. Nu får vi chansen att expandera men samtidigt är det svårt att få tag i folk. Industrin skriker efter arbetskraft och betalar bra. Nu skulle vi behöva dem vi tvingats släppa, kommenterar Jesper Arfvidsson.

I ett annat forskningsprojekt, Woodbuild, om beständighet hos trä utomhus, har Vinnova beviljat 48 miljoner. Det drivs av SP i samarbete med LTH genom professor Sven Thelandersson och ett tiotal företag.

Kontaktinformation
För kontakt med Jesper Arfvidsson: Tel 046-222 73 87 eller epost: jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera