Tema

Är övergrepp mot äldre deras eget fel, eller är det synd om de utsatta?

Vårdare av äldre behöver ibland, för patientens bästa, utföra handlingar som kan uppfattas som övergrepp. Christen Erlingsson problematiserar detta faktum och diskuterar olika perspektiv på handlingarna i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 1 november.

I brist på en allmänt accepterad definition av övergrepp har Christen Erlingsson i sin avhandling undersökt olika uppfattningar om övergrepp som finns i samhället idag. Studien visar hur olika våra uppfattningar är. Perspektiven varierar från att man ska tycka synd om utsatta äldre personer, till uppfattningen att övergrepp är den äldre personens eget fel.

Äldre personers, experters och potentiella stödpersoners olika uppfattningar utgör avhandlingens resultat och ger en brokig bild av ett tämligen outforskat område. Att förstå den andres situation och perspektiv är nyckeln till att förstå övergrepp mot äldre. Utan att förstå sina egna och varandras synsätt kommer vi aldrig att kunna enas om en definition och stöd- eller hjälpinsatser som accepteras av alla inblandade.

Experternas perspektiv är att vårdtagaren och anhörigvårdare båda bär skulden till att situationen uppstår, och båda behöver stöd. Äldre personers uppfattningar ligger långt ifrån detta perspektiv. De intervjuade äldre uppfattar övergrepp som ett samhällsproblem som har uppstått på grund av sönderfallande moral, brist på respekt för äldre personer och ålderdiskriminering. Äldre personer uttrycker motvillighet att som vittne bli involverade i övergreppsituationer och anser att det är offrets ansvar att uppsöka hjälp.

Mitt emellan experternas och de äldres perspektiv finns potentiella stödpersoners uppfattningar. Intervjuade representanter från hälso- och sjukvård, Svenska kyrkan, polis och frivilligorganisationer beskriver hur man ibland måste acceptera nödvändiga handlingar som samtidigt kan upplevas som övergrepp. Stödpersonerna upplever ibland sig själva som offer i situationer där de tvingats agera som förövare för den äldres eget bästa.

Perspektiven hos de inblandade jämförs i avhandlingen också med erfarenheter och upplevelser hos en kvinna som hade bevittnat övergrepp inom sin egen familj mellan morbrodern och hans Alzheimerssjuka hustru. Överväldigad av sina känslor av maktlöshet beskriver kvinnan hur hon tolererar ökande övergrepp utan att ingripa. Hur hon än handlar innebär det något negativt för någon i familjen. Hon upplever att personalen vill slippa vårda en besvärlig patient genom att åberopa principerna om patienters autonomi och integritet. Kvinnan känner lojalitet mot sin familj, som hon till varje pris ville försvara. Samtidigt känner hon en djup skam att denna var just hennes familj.

Uppfattningarna att övergrepp är den äldre personens eget fel, att förövaren också är ett offer, att det är den utsatta personens eget ansvar att söka hjälp och att vittnen inte vill bli involverade ger viktiga ledtrådar till varför övergrepp mot äldre förblir ett dolt och olöst problem. Dessa uppfattningar, tillsammans med känslor av skam och maktlöshet hos familjemedlemmar, pekar på ett prekärt och farligt läge för äldre personer.

Christen Erlingsson är född och uppvuxen i Kalifornien. Hon är sedan 1987 bosatt på Ormöga Kamelranch på norra Öland. Christen Erlingsson har arbetat som sjuksköterska inom kommunal äldreomsorg och är specialistutbildad till distriktssköterska. Sedan 2001 är hon anställd på Humanvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Kalmar.

En högupplöst porträttbild i färg på Christen Erlingsson finns att ladda ned från
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Torsdagen den 1 november försvarar Christen Erlingsson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet sin avhandling med titeln Elder abuse explored through a prism of perceptions: Perspectives of potential witnesses. Svensk titel: Övergrepp mot äldre utforskat genom en prisma av perceptioner: Potentiella vittnens perspektiv.
Avhandlingen försvaras på engelska och disputationen äger rum kl. 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Associate Professor Fredricka Gilje, Department of Nursing, University of Alaska, Anchorage, USA.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Christen Erlingsson på e-post christen.erlingsson@hik.se, telefon 0485-700 27 eller mobiltelefon 073-151 64 74.

Är övergrepp mot äldre deras eget fel, eller är det synd om de utsatta?

 lästid ~ 3 min