Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2007

Intermodala transporter – ekonomiskt och miljömässigt lönsamt

En mer utbredd användning av kombinerade väg- och järnvägstransporter, så kallade intermodala transporter, skulle innebära stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Det visar Jonas Flodén i en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg, i vilken han även ger verktyget för att beräkna och utforma transporterna.

Intresset för intemodala transporter är stort. Såväl politiker som näringsliv i Sverige och utomlands har gång på gång understrukit vinsterna med att på ett effektivt sätt kombinera olika transportslag. Bland annat har EU-kommissionen slagit fast att utvecklingen av konkurrenskraftiga alternativ till traditionella vägtransporter är nödvändigt av samhällsekonomiska och miljömässiga skäl.

Tågtransporter kan inte ensamt ersätta vägtransporter eftersom godset måste transporteras till och från tågterminalen. Därför krävs intermodala transporter, alltså transporter som kombinerar fördelarna med vägtransporternas stora flexibilitet och järnvägstransporternas ekonomi, miljövänlighet och stora volymer. Men problemet har hittills varit att beräkna när det är ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att välja det kombinerade transportalternativet och hur man bäst utformar det för att även ta hänsyn till bland annat transportkvalitén.

Det problemet angriper Jonas Flodén vid Handelshögskolan i Göteborg i sin avhandling. Han har utvecklat en avancerad modell – Heuristics Intermodal Transport model, eller HIT-model – för att beräkna nyttan med intermodala transporter. Användningen av modellen visar att intermodala transporter nästan alltid är lönsamma vid transporter över 50 mil, att de ofta är lönsamma vid transporter över 25 mil, medan det för kortare transporter sällan finns tillräckliga vinster att göra. Samtidigt innebär svårigheten att uppnå konkurrenskraftiga transporttider en begränsande faktor för intermodala transporterna.

– De miljömässiga vinsterna är stora om man använder intermodala transporter. Beräkningar med min modell visar att utsläppen av miljöfarliga ämnen som koldioxid och kväveoxid minskar med 80-90 procent, jämfört med landsvägstransporter. Lägg därtill företagsekonomiska vinster genom en smartare transportplanering och samhällsekonomiska vinster i form av till exempel ett minskat tryck på våra vägar, säger Jonas Flodén.

Jonas Flodéns forskning har finansierats av Vinnova, Banverket, Vägverket, samt Logistik och Transportstiftelsen LTS.

Avhandlingen presenterads den 5 oktober 2007.

Avhandlingens titel: Modelling Intermodal Freight Transport – The Potential of Combined Transport in Sweden

Författare: Ekonomie doktor Jonas Flodén

Institution: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Jonas Flodén: 031 786 51 31, 0707 99 79 10, jonas.floden@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera