Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2007

Nobels fredspris hamnat rätt, menar klimatforskare:Klimatprognoser kan bevara freden

Korrekta klimatprognoser kommer att vara en viktig faktor för att bevara freden i framtiden. Därför är det välkommet att klimatforskarna får just fredspriset, det visar på den betydelse forskningen har för världspolitiken.

Det menar den tyske forskaren Peter Lemke, aktiv inom klimatpanelen IPCC och därmed en av de många klimatforskare som har del i Nobels fredspris 2007. Peter Lemke deltar denna vecka i klimatkonferensen Global Environmental Change: The Role of the Arctic, arrangerad i Nynäshamn den 13-17 oktober av European Science Foundation, Vetenskapsrådet och forskningsrådet Formas.

– Det kommer att uppstå klimatkriser under de årtionden som ligger framför oss, konstaterar Peter Lemke. I vissa regioner kommer klimatet att förbättras i en del av regionen och försämras dramatiskt i andra delar. Ett exempel är fjärran östern, där miljontals kineser kan komma att drabbas av svår torka, samtidigt som klimatet i Sibirien förbättras. En eventuell migration skulle kunna leda till politiska tvister mellan länderna i regionen. Om klimatforskningen kan förutse sådana situationer långt i förväg finns förutsättningar att undvika väpnade konflikter. Fredspriset till klimatforskningen är därför väl motiverat, menar Peter Lemke.

IPCCs arbete är organiserat i tre grupper: en som ska skapa en helhetsbild av hur olika faktorer inverkar på naturen och hur klimatet utvecklas, en som ska klartlägga hur människors situation påverkas i ekonomisk och social mening och hur vi kan anpassa oss till dessa effekter, och en som ska hitta metoder för att dämpa själva klimatförändringen.

– Det finns oerhört mycket data, säger Peter Lemke. Det vi behöver göra nu är att jämföra mätdata från olika typer av källor, och att samordna kunskaperna från forskare på olika områden. Nobelpriset är i praktiken tillägnat alla de tusentals forskare som bidragit till de fyra omfattande klimatrapporter som IPCC presenterat sedan 1990.

Peter Lemke får medhåll av havsforskaren Peter Schlosser, som också han deltar i klimatkonferensen i Nynäshamn. Hans forskning visar att de stora havsströmmarna nu bromsas upp av en ökad mängd smältvatten från isarna i Arktis, men att uppvärmningen nu är snabbare och innebär att temperatur på norra halvklotet ändå stiger. Peter Schlosser menar att forskningsresultaten från klimatforskningen accepteras av de flesta i dag, och att de ytterligare stärks av Nobelpriset.

– Vi forskare har varit framgångsrika i att föra ut resultaten och få dem etablerade. Men nu måste vi vara beredda på att samhället och politikerna kommer att vända sig till oss för att få underlag för lösningar. För att klara detta måste forskarna samarbeta över ämnesgränserna.

Peter Schlosser konstaterar också att Al Gores engagemang och IPCCs allt större tyngd också har lett till att även de faktiska kunskaperna ökat.

– Det har funnits mängder av mätdata från till exempel Sovjetunionen som inte varit tillgängliga tidigare. Vi har också många äldre mätdata som kan analyseras igen med nya och bättre analysverktyg. Totalt sett har vi fått betydligt mer kunskap från tiden före 1990, och därmed bättre grundval för jämförelser över tiden. Vi har nu en mycket tillförlitlig bild av hur klimatet sett ut och utvecklats fram till i dag, vilket är en förutsättning för tillförlitliga modeller för den fortsatta utvecklingen.

Peter Schlosser menar att forskarna måste räkna med att det ställs krav på förslag till åtgärder både mot symptomen och mot själva sjukdomen.

– Vi måste hitta sätt att möta akuta situationer som översvämningar och nya bakterier som kan spridas i nya klimatsituationer, eftersom vi kommer att leva med en förhöjd temperatur i flera årtionden framåt. Samtidigt måste vi ta itu med orsakerna till att klimatförändringarna över huvud taget uppstår.

Både Peter Lemke och Peter Schlosser tror att forskarsamhället i dag är medvetna om att de måste bidra till lösningar på klimatfrågan var och en från sitt håll.

– Jag tror det skett ett uppvaknande inom forskarsamhället inför ansvaret att man måste arbeta tillsammans med denna avgörande fråga, säger Peter Schlosser.

Peter Lemke tror att Nobelpriset kan innebära ökat ekonomiskt stöd till det fortsatta arbetet i klimatfrågan, och att IPCC nu får ännu bättre gehör hos politiker och opinion världen över.

– I dag har IPCC ett gott inflytande i Europa, medan politiker i andra delar av världen kanske behöver ytterligare opinion inom den egna befolkningen för att agera. Opinionen för att politiker ska agera i klimatfrågan ökar i dag, inte minst i USA, säger Peter Lemke.

Bilder att fritt ladda ner:
http://www.vr.se/huvudmeny/pressochnyheter/pressbilder.4.5478837c1081c2f831f800037.html

Peter Lemke är chef för division klimatforskning vid Alfred-Wegener-Institut i Bremerhaven. Han är också en av koordinatorerna inom IPCC, med specialområdet Is, snö och frusen mark.
Kontaktuppgifter: e-post: peter.lemke@awi.de. Tel +49 162 966 1014.

Peter Schlosser är ordförande för forskningsrådet vid The Earth Institute vid Columbia University i New York. Han är professor i Earth and Environmental Science och i Earth and Environmental Engineering. Hans forskning handlar främst om hur havsvattnet och havsströmmarna påverkas av klimatförändringarna.

Kontaktuppgifter: E-post: schlosser@ldeo.columbia.edu

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, är FNs mellanstatliga klimatpanel, grundad 1988. Mer information på IPCCs hemsida: www.ipcc.ch

Kontaktinformation
För mer information om den pågående konferensen:

Dr. Volker Rachold, Executive Secretary, International Arctic Science Committee (IASC), tel 08-6739603, mobil 070-3545445.
Jonas Björk, Vetenskapsrådet 08-546 44 203
Eva Högström Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 345

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera