Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2007

Hur får ord ändrad betydelse?

Inom den historiska semantiken undersöker man förändringar i ordförrådet. Det finns många studier där man gör generaliseringar och tycker sig se en regelbundenhet i hur ord får ny betydelse, samtidigt som många forskare tvivlar på att det verkligen existerar generella “semantiska lagar” för betydelseförändring.

Monica Strömbergs avhandling E con agonía de lo saber apresuravan su camino. La evolución semántica de la palabra agonía (Den semantiska utvecklingen hos ordet agonía) handlar om betydelseutvecklingen hos det spanska ordet agonía och syftet med avhandlingen är att beskriva hur betydelsen av ordet agonía har förändrats över tiden och undersöka hur förändringar i ordets betydelse kan ha uppkommit.

För att kunna kartlägga förändringar i ordets betydelse har Monica Strömberg dels analyserat ordboksdefinitioner och dels textexempel där ordet förekommer. Att det är viktigt att använda sig av både ordboksdefinitioner och textexempel visar sig inte minst i det faktum att ett ords betydelse i en kontext ofta kan skilja sig från den betydelse som ordet sägs ha i en ordbok.

En studie av hur ordet definieras i ett antal spanska enspråkiga ordböcker publicerade mellan 1611 och 2001 samt en pilotstudie av 300 textexempel innehållande ordet agonía hämtade ur den stora historiska korpusen CORDE visar på att ordet i första hand refererar till: 1) fysiskt lidande, 2) tillstånd som föregår döden, 3) negativ emotion, 4) stark vilja/önskan och 5) slutprocess. Dessa fem betydelser kallas i avhandlingen ordets “semantiska basvärden”.

Genom att studera betydelsen hos agonía i totalt 1374 exempel ur texter publicerade mellan 1400 och 1974, har Monica Strömberg kommit fram till att ordet agonía har genomgått betydande semantiska förändringar under nämnda tidsperiod. Basvärdet “stark vilja/önskan” som är mycket vanligt förekommande i texter från 1500-talet har under 1800- och 1900-talet praktiskt taget försvunnit. Under 1800-talet tillkommer ett nytt semantiskt basvärde, nämligen “slutprocess”. Det semantiska basvärdet “tillstånd som föregår döden” genomgår en större betydelseförändring under perioden. Analyserna visar också att ordet ibland används i betydelser som faller utanför de semantiska basvärdena.

Det som är speciellt med Monica Strömbergs avhandling är att hon inte stannar vid analyser av agonías semantiska basvärden och dess kontextuella betydelser utan också studerar med vilka semantiska subjekt
(upplevare) ordet förekommer. Eftersom ordets betydelse normalt refererar till ett fysiskt, mentalt eller emotionellt tillstånd, kräver dess förekomst i satsen närvaron av en annan nominalfras som har den semantiska rollen av upplevare eller, med hennes terminologi, semantiskt subjekt. Det semantiska subjektet betecknar alltså den som upplever det tillstånd som agonía refererar till. Det är relevant att studera med vilka semantiska subjekt agonía förekommer i kontext eftersom användningen av ordet i kombination med nya typer av semantiska subjekt kan påverka dess kontextuella betydelse och i förlängningen också dess semantiska basvärden

Avhandlingens titel: E con agonía de lo saber apresuravan su camino. La evolución semántica de la palabra agonía

Disputationen äger rum lördagen den 6 oktober 2007, kl. 10.15 i Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
För beställningar och närmare upplysningar kontakta Monica Strömberg, tel. 031-786 1801, e-post monica.stromberg@rom.gu.se

Kontaktperson: Petra Platen, Humanistiska fakulteten, tel. 031-786 48 65, e-post petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera