Tema

Omedvetna fördomar mot överviktiga och personer med arabiskt klingande namn

En ny IFAU-rapport visar att 88 procent av de undersökta omedvetet associerade överviktiga med en lägre prestationsförmåga än normalviktiga. 77 procent associerade omedvetet arabiskt klingande namn med en lägre prestationsförmåga i jämförelse med svenska namn.

I studien undersöks omedvetna fördomar mot överviktiga och män med arabiskt klingande namn bland 517 svenska arbetsgivare och rekryterare samt 175 studenter. En överväldigande majoritet (89 %) hade omedvetna negativa attityder gentemot män med arabiskt klingande namn och 77 procent associerade dessutom gruppen med en lägre prestation, jämfört med infödda svenska män. Hela 88 procent förknippade även överviktiga med lägre prestation relativt normalviktiga. Resultaten för arbetsgivar- och rekryterargruppen samt studentgruppen skiljer sig inte åt.

Att mäta omedvetna fördomar – automatiska associationer
Istället för att studera fördomar genom att t ex ställa direkta frågor används en mätmetod som mäter individers automatiska associationer (The Implicit Association Test). Testet består av fem delar och görs på en dator. Deltagarna ska sortera bilder och ord enligt ett visst mönster och deras reaktionstider mäts när de parar ihop dem med lågpresterande attribut.

Viktigt med de omedvetna fördomarna
Forskningen har tidigare främst fokuserat på att arbetsgivare särbehandlar utifrån medvetna val.

– Våra resultat visar att särbehandling i anställningsprocessen inte behöver vara ett medvetet val utan kan ske omedvetet och vara påverkat av rekryterarnas implicita fördomar, säger Dan-Olof Rooth som är en av forskarna bakom studien.

Rapporten är den första studien som särskiljer omedvetna attityder och prestationsstereotyper. Testen gjordes under 2006-2007.

Rapport 2007:19 ”Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige” är skriven av Jens Agerström vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, Rickard Carlsson och Dan-Olof Rooth båda vid Handelshögskolan BBS, Högskolan i Kalmar. Rapporten bygger på Working paper 2007:20.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer kontakta Jens Agerström på telefon 070-989 09 21 eller Dan-Olof Rooth på telefon 0480-49 71 34. Författarnas e-postadresser är: jens.agerstrom@psychology.lu.se och dan-olof.rooth@hik.se

Omedvetna fördomar mot överviktiga och personer med arabiskt klingande namn

 lästid ~ 1 min