Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2007

Skötsel av stadens gröna tjänstesektor

Vilka ekologiska och samhälleliga värden har grönområden i städer? Hur ska vi förvalta dessa för att säkerställa dessa värden? Dessa frågor diskuterar Erik Andersson i en ny doktorsavhandling vid Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet.

Vår vardagsnatur har bland annat visat sig vara viktig för vår hälsa och vår förståelse av naturen i stort. Naturen och dess värden är i staden intimt knuten till människan och hennes aktiviteter. Avhandlingen bygger på information om de ekologiska effekter olika typer av skötsel och planering har och uppgifter från olika förvaltare om vad som styr deras skötsel. Den ger också en inblick i hur begreppet ekosystemtjänster kan användas för ökad förståelse och bättre förvaltning av stadsnatur.

– Vad det gäller skötsel kan jag visa tydligt att den är betydelsefull. I grönområden som vid första anblicken kan tyckas likartade ger olikheter i skötseln upphov till markanta skillnader i förekomsten av olika djur, något som i sin tur påverkar vilka tjänster dessa grönområden kan förse oss med, säger Erik Andersson.

Många förvaltare verkar ideellt och har ofta glömts bort då man diskuterar strategier för stadsnaturens skötsel. Ett exempel är kolonilottsägare som genom sina odlingar har skapat viktiga livsmiljöer för bin och humlor – miljöer som till och med är bättre än de som finns utanför staden.

– Mina resultat visar bland annat att även små grönområden, inklusive trädgårdar och andra miljöer som inte alltid räknas som “stadsnatur”, kan vara fullt tillräckliga för att bibehålla många naturvärden och ekosystemtjänster – bara de ligger nära varandra, säger Erik Andersson.

Det finns dock stora problem med att ekologiska och administrativa skalor inte matchar varandra, något som nästan alltid inverkar negativt på naturvärdena. Avhandlingen ger förslag på hur man skulle kunna utforma förvaltningen av stadsnatur för att bättre tillgodose och bygga på de ekologiska förutsättningarna, något som blir allt viktigare med dagens globala urbanisering.

Avhandlingens titel: Managing the Urban Greens: Maintaining ecological functions in human dominated landscapes.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Erik Andersson, doktorand vid Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, e-post erik.andersson@ecology.su.se, tfn 08-164252.

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera