Tema

Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt

Ingen vill försämra säkerheten för cyklister men det kan bli resultatet av alltför skrämmande informationskampanjer riktade till cyklister i Göteborg. Det är en av slutsatserna i en studie gjord av två studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Studien baseras på jämförelser av cykelfrämjande åtgärder i Göteborg, Malmö och nederländska Groningen – städer där andelen resor som sker med cykel är 9, 30 respektive 60 procent. Studien visar ett tydligt samband; ju fler som cyklar desto färre allvarliga olyckor.

Om det finns många cyklister i rörelse är andra trafikanter mer uppmärksamma på just cyklister. Det finns ”safety in numbers”.

– Ingen motorist vill köra på en cyklist, det sker i stort sett bara när motoristen inte har sett cyklisten. Om det finns en ständig ström av cyklister är motoristerna förberedda och väntar tills det finns ett hål i cykelflödet innan de svänger. En ensam cyklist löper större risk att inte bli sedd innan det är för sent, säger Ian Fiddies som skrivit uppsatsen tillsammans med Liv Markström, båda studenter vid Kulturgeografiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– En annan förklaring är att om fler resor sker på cykel blir andelen trafikanter som både cyklar och kör högre. En cyklist som kör bil kan tänkas vara mer uppmärksam och empatisk mot andra cyklister, säger Liv Markström.

I studien av skillnader i cykelpolitik i de tre städerna visade det sig att det bara är Göteborg som har drivit en omfattande kampanj för att öka hjälmanvändningen. Detta kan vara en delförklaring till den lägre andelen cykelresor i Göteborg. Skrämmande informationskampanjer försämrar i sig säkerheten eftersom de minskar antalet cyklister. Potentiella cyklister, eller deras föräldrar, uppfattar cyklande som något farligt som ska undvikas.

– Visst är det säkrare att cykla med hjälm, men det är farligare att inte cykla alls om man inte får annan motion istället, påpekar Ian Fiddies. De positiva hälsovinsterna från regelbunden motion på cykel överstiger långt olycksriskerna.

I uppsatsen noteras också att man i Groningen satsar för att minska bilens attraktivitet jämfört med cykelns. Gatudesignen hindrar genomfart med bil i centrum och en mycket restriktiv parkeringspolicy gör att den som vill parkera bilen i Groningen måste vara beredd att betala ett hög pris och promenera en bra bit, eller använda gratis pendelparkeringar vid stadens utkanter. I kombination med ett försprång för cyklister vid trafiksignaler och övervakad cykelparkering med reparationsservice vid tågstationen gör detta att Groningens cyklister känner sig uppskattade. Den som pendlar in till Groningen kan lämna sin blanka nya cykel vid stationen över natten utan bekymmer, något som inte gäller för den som pendlar in till Göteborg.

– Vi fann att satsningar som underlättar för cyklister har en begränsad effekt när det gäller att minska bilismen, säger Liv Markström. Däremot kan satsningar som försvårar framkomligheten för bilar vara effektiva när det gäller att främja cyklande. Samhällvinsterna av en ökad andel cyklande på bekostnaden av bilen är många. Vi lever i en tid där klimatförändringar aldrig är långt ifrån rubrikerna, men trafikbuller, luftföroreningar och brist på motion skapar också allvariga folkhälsoproblem. Problem som cykeln kan bota.

Uppsatsen är skriven under studier på C-nivå vid Kulturgeografiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Uppsatsens titel: ”Get on that bicycle and ride – a comparison of methods to promote cycling in three cities”

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta uppsatsens författare:
Ian Fiddies, tel 0739 24 23 41, e-post: ianfiddies@hotmail.com

Liv Markström, tel 0706 84 55 10, e-post: lillaliv_82@hotmail.com

Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt

 lästid ~ 2 min