Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2007

Politiskt känsliga förhandlingar bäddar för miljörörelsens elit

Resurser ger ickestatliga miljöorganisationer inflytande över miljöfrågorna.- Sambandet mellan elitbetonade resurser och inflytande är särskilt starkt i de politiskt mest känsliga miljöfrågorna, säger Daniel Berlin som disputerar i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Daniel Berlin är verksam som forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen. För att kunna påverka internationella miljökonventioner krävs att de ickestatliga miljöorganisationerna har expertis, framträdande position och ekonomiska resurser. Statsvetenskaplig forskning har alltmer intresserat sig för icke-statliga organisationers inflytande i internationell miljöpolitik.
– Graden av inflytande beror på organisationens egenskaper, säger Daniel Berlin som undersökt hur viktiga olika egenskaper är inom olika frågeområden.
Sambanden mellan organisationers egenskaper och inflytande i fem internationella miljökonventioner under perioden 1998 till 2005 har studerats. Undersökningen har genomförts med kvantitativa metoder. Information om inflytande och egenskaper är utvunnet ur intervjuer, mediearkiv, konventionsdokumentation och organisationsmaterial.
– Studien ger en övergripande bild av sambandet mellan egenskaper och organisationernas inflytande. En av de forskningstekniska fördelarna med den här studien är att den är uppbyggd så att vi kan studera skillnader i inflytande mellan enskilda organisationer samtidigt som vi kan jämföra hur viktiga vissa egenskaper är på olika miljöpolitikområden, förklarar Daniel Berlin.
Han menar att den mest intressanta slutsatsen från studien ur det perspektivet är att ju mer en fråga påverkar staters nationella och ekonomiska intressen, desto större blir elitorganisationernas utrymme.
Pengar påverkar
Att organisationens företrädare betraktas som experter av andra involverade ökar sannolikheten för inflytande i alla konventioner utom konventionen om att bekämpa ökenspridning. Sambandet mellan expertis och inflytande är som starkast i de politiskt mest känsliga konventionerna. Detsamma gäller egenskapen prominence (att ha en framträdande position i miljörörelsen) samt för ekonomiskt välmående organisationer. Det är alltid bra att vara framstående och att vara en ekonomiskt välmående organisation, men dessa egenskaper är relativt sett viktigare i konventioner som behandlar frågor som påverkar centrala nationella intressen. Självständighet i förhållande till stater och mellanstatliga organisationer verkar negativt för inflytandet, med undantag för i de politiskt sett mindre känsliga konventionerna.
Internationell politik är en arena för stora, mäktiga aktörer, med förhållandevis lite utrymme för direkt folkligt inflytande.
– Samtidigt har många hoppats på att den icke-statliga sektorn i viss mån kan uppväga detta, säger Daniel Berlin.
Men han är försiktig med uttalanden om vad resultaten egentligen ställer för diagnos på den internationella demokratin.
– Det beror ju på vilket demokratiideal man utgår ifrån. Möjligen kan man fundera vidare på hur icke-statliga organisationer kan kombinera elitegenskaper med folklig förankring i större utsträckning. Men den diskussionen förs i och för sig redan inom miljörörelsen, avslutar Daniel Berlin.

Avhandlingens titel: Green Power Generators: How the Political Stakes of Global Environmental Conventions Make Some NGOs More Fit For Power than Others

Tid och plats för disputation: Fredagen den 15 juni 2007, kl. 13 i Sal 10, Universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Daniel Berlin, tel 031-786 1991 (arb.), 0737-182931 (mobil) e-post:daniel.berlin@pol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera