Tema

Intensivvård – ett samspel mellan människor och maskiner

Intensivvårdsavdelningen är en av de mest teknikberoende avdelningar som finns inom vården. Hur påverkar det omvårdnaden? Hur ser egentligen samspelet mellan vårdpersonalen och maskiner ut? Och finns det utrymme att prata om etik och moral? De frågorna besvarar Ann-Charlott Wikström från Högskolan Väst i sin doktorsavhandling kring modern intensivvård.

Syftet med Ann-Charlott Wikströms doktorsavhandling ”Knowing in practice – a tool in the production of intensive care” är att från ett etnografiskt, sociokulturellt perspektiv beskriva hur intensivvård bedrivs inom svensk sjukvård. Huvudfokus har varit att studera hur samspelet ser ut på avdelningen, både vårdpersonalen sinsemellan och mellan människorna och den tekniska utrustningen.

Avhandlingen visar att intensivvård till stor del är uppbyggd på rutiner. Det finns en kollektiv förståelse för arbetet som ska utföras. Summan av kunskapen som finns i arbetslaget, inte minst när det gäller den tekniska utrustningen, är en viktig förutsättning för att arbetet ska fungera. Bland annat visade det sig vara vanligt att man samrådde med en kollega när man kände sig osäker och tillsammans löste de frågor som uppstod. Och diskussioner kring etik och moral hade en mer framträdande plats i det dagliga arbetet än Ann-Charlott Wikström trott.

Vad gäller inställningen till den tekniska utrustningen kunde hon se att personalen såg teknologi som en självklar, inbäddad del av vårdandet – en syn som inte delas av alla inom vården. Det betyder inte att man blint förlitade sig till tekniken. När man inte litade på exempelvis det blodtrycksvärde maskinen visade tog man ett manuellt blodtryck för att vara säker.
– Intensivvård sker i nätverk mellan människa och teknik, där man ser att båda delarna behövs, sammanfattar Ann-Charlott Wikström.

Hon ser sin forskning som ett viktigt bidrag till att vi får insyn i hur sjukvården fungerar.
– Det känns särskilt viktigt när det gäller arbetet på en intensivvårdsavdelning, där patienternas liv verkligen ligger i händerna på personalen, säger hon.
– Dessutom är det viktigt att studera kunskap som sådan och hur den förändras i ett samhällsperspektiv när nya behandlingsmetoder och tekniker införs.

Ann-Charlott Wikström är själv utbildad sjuksköterska med egen erfarenhet från intensivvårdsarbete, men lämnade det arbetet för många år sedan för att bli vårdlärare. Idag är hon verksam som avdelningsledare för specialistsjuksköterskeutbildningen på Högskolan Väst.
– Med min forskning om intensivvård känns det som jag sluter cirkeln, säger hon.
Ann-Charlott Wikström är bördig från Trollhättan och bor numera i Vänersborg.

Avhandlingen ”Knowing in practice – a tool in the production of intensive care”, lades fram i vårdpedagogik den 23 maj vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Ann-Charlott Wikström, tel: 0520 – 22 39 59, mobil: 0733 – 97 51 61, e-post: anncharlott.wikstrom@hv.se

Intensivvård – ett samspel mellan människor och maskiner

 lästid ~ 2 min