Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2007

Genus och det akademiska skrivandets former

Finns det ett särskilt feministiskt eller genusteoretiskt skrivsätt? Och vad är det som skiljer det vetenskapliga skrivandet från till exempel det skönlitterära?

I antologin Genus och det akademiska skrivandets former vill författarna sätta fokus på de ofta förbisedda frågorna om relationen mellan skrivandets former, genrer och genus. Antologin är inte i första hand avsedd att vara en handbok. Den är mer av en bruksbok och en inspirationsbok som vill problematisera och kritiskt reflektera kring förhållandet mellan text och form, kropp och rum, i det vetenskapliga skrivarbetet.

Boken är indelad i de två huvudavsnitten Inblickar och Utblickar, som ger prov på både individuella och kollektiva skrivstrategier. Den röda tråden är hur – och om – ett feministiskt och genusteoretiskt perspektiv kan införlivas in i valet av skrivsätt, från studentuppsatsen till avhandlingstexten.Vad händer t ex med det “spill” av tankar, känslor och levda erfarenheter som präglar den skrivandes vardag och ibland klottras ner i textens marginaler, men oftast utplånas med delete-knappen innan uppsatsen eller boken går i tryck? Och går det alls att skriva emancipatoriska och traditionskritiska texter i en konventionell akademisk form?
Exemplen hämtas från författarnas egna lästa och skrivna erfarenheter och flätas samman med en diskussion av den internationella forskningen på området.

Genus och det akademiska skrivandets former (Studentlitteratur, 2007) vänder sig till alla som är intresserade av kreativt och vetenskapligt skrivande, i och utanför de akademiska sammanhangen.

Bokens författare är – eller har – alla varit verksamma vid Umeå universitet. Från humanistisk fakultet medverkar litteraturvetarna Annelie Bränström Öhman och Maria Jönsson samt konstvetaren Ann-Catrine Eriksson. Från Kvinnovetenskapligt forum medverkar Mona Livholts, forskare i socialt arbete (numera Mittuniversitetet, Östersund).

Kontaktinformation
För mer information – kontakta gärna bokens redaktörer:
Annelie Bränström Öhman, e-post Annelie.Branstrom@littvet.umu.se
Mona Livholts, e-post Mona.Livholts@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera