Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2007

Stora skillnader mellan skolors elevvårdsresurser

Olika skolors tillgång till elevvårdsresurser varierar stort. Medan skolsköterskan förväntas finnas tillgänglig för eleverna, är skolkuratorer och skolpsykologer mindre givna resurser i skolan. Det visar Åsa Backlund i en ny avhandling vid Institutionen för socialt arbete. Avhandlingen behandlar elevvårdens resurser, organisering och praktik i grundskolan.

Resultaten tyder på att skolsocialt arbete präglas av oklarheter och olika syn när det gäller vem som ska göra vad. Det finns en tydlig trend mot centraliserade och specialiserade elevvårdsresurser. Denna trend tycks hänga samman med en ökad inriktning mot konsultativt arbete till lärare för den särskilda elevvårdspersonalen.

Samarbetet kan dock upplevas som ineffektivt av elevvårdspersonalen när lärare inte lever upp till den förväntade rollen som konsultand. En strävan efter att elevvårdspersonalen ska arbeta konsultativt via lärarna kan kontrasteras mot lärarnas önskemål om stöd i form av direkta och konkreta insatser. Ett exempel från en intervju med en skolpsykolog är belysande: “Ett ärende vi har nu där en lärare är jättebesviken på oss för att det aldrig händer något. Och vi är besvikna på honom för att det aldrig händer något”. Från elevvårdspersonalen i fallstudierna uttrycktes att konsultationerna kan upplevas som ineffektiva när lärarna inte vill involveras i arbetet med eleven, vilket gör det svårt att arbeta med klassrumssituationen.

Resultaten tyder också på att det finns anledning att granska skolornas rutiner och förhållningssätt när det gäller föräldrars och elevers delaktighet i elevvårdsarbetet kring enskilda elever.

Åsa Backlund menar att man utifrån resultatet kan ifrågasätta om skolornas möjligheter att erbjuda eleverna adekvat stöd kan anses likvärdiga eftersom resurserna varierar så kraftigt från skola till skola. Avhandlingen väcker också viktiga frågor; dels om vem elevhälsans resurser ska vara till för och hur de ska användas, dels om vad som ska ingå i lärarnas elevvårdsansvar samt vilken slags kunskap och stöd de behöver för detta uppdrag.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Åsa Backlund, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, tfn 08-16 25 11, mobil 070-464 74 39, e-post Asa.Sjoberg-Backlund@socarb.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera