Artikel från Stockholms universitet
23 april 2007

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter – i praktiken en chimär

Beslut om ansvarsfrihet på bolagsstämmor saknar i praktiken större betydelse. På grund av de betydande undantag som finns i lagen kan bolag i många fall väcka skadestånds-anspråk mot en styrelseledamot eller vd trots beslut om ansvarsfrihet. Så sammanfattar advokat Carl Svernlöv sin doktorsavhandling “Ansvarsfrihet – Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt” som läggs fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, fredagen den 27 april.

I spåren efter Skandia-skandalen och den pågående bolagsstyrningsdebatten har frågan om personligt skadeståndsansvar i aktiebolag kommit i fokus.

Carl Svernlöv behandlar i sin avhandling olika perspektiv på frågan om ansvarsfrihet, som är ett obligatoriskt beslut på årsstämman i alla svenska aktiebolag och internationellt ett mycket ovanligt fenomen. Bolagsstämman fattar ofta rutinmässigt beslut om att bevilja styrelseledamöter och vd ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Och med reservation för att en majoritet eller en minoritet om minst tio procent av samtliga aktier motsätter sig beslutet är huvudregeln att ingen skadeståndstalan väcks mot personen i fråga – styrelseledamot eller vd – från bolagets sida.

Denna huvudregel har dock många undantag. För det första får talan ändå väckas om det i årsredovisningen eller revisionsberättelsen utelämnats fakta eller rapporterats oriktiga eller ofullständiga uppgifter till bolagsstämman om det beslut eller den åtgärd som talan grundas på. För det andra får styrelsen – trots beviljad ansvarsfrihet – föra en skadeståndstalan som grundas på brott, och för det tredje är ansvarsfriheten begränsad vid konkurs.

Carl Svernlöv är advokat och delägare vid Baker och McKenzie Advokatbyrå, en av världens ledande advokatbyråer, och arbetar med bolagsstyrning, associationsrätt och företagsförvärv. Han undervisar även i associationsrätt vid Stockholms universitet och har publicerat ett tiotal böcker och över hundra artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.

Disputationen äger rum fredagen den 27 april kl.10.00 i sal D7 vid Stockholms universitet, Universitetsvägen10. Opponent är docent Katarina Olsson, Lunds universitet.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se.

Ytterligare information
Carl Svernlöv nås på Baker och McKenzie Advokatbyrå, på tfn 070-867 67 07, eller på carl.svernlov@bakernet.com.

Du kan även kontakta Juridicums redaktör Suzanna Nilson, tfn 070-422 57 11, suzanna.nilson@juridicum.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera