Artikel från Uppsala universitet
7 mars 2007

Vanligt med etiska dilemman inom vården

Hälso- och sjukvårdspersonal ställs ofta inför etiska dilemman, bland annat som en följd av de ständiga förändringarna inom branschen. Sofia Kälvemark Sporrong har i sin avhandling undersökt dels hur dessa dilemman kan se ut, dels hur vårdpersonalen kan hantera dem. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 9 mars.

Sofia Kälvemark Sporrong diskuterar hur moraliska dilemman ska kunna hanteras på ett sätt som leder till etiskt riktiga beslut, men som också gör det möjligt för vårdpersonalen att leva med de etiska problem som oundvikligen uppstår. Hon tar också upp frågor som berör moralisk stress: i vilka situationer uppstår den, och kan den förhindras ifall personalen har högre kompetens i etikfrågor? Hon redovisar en ny definition av begreppet moralisk stress och en ny skala för att mäta den.

Enligt Sofia Kälvemark Sporrong förekommer etiska dilemman och moralisk stress inte bara vid dramatiska situationer, utan även i det vardagliga arbetet inom hälso- och sjukvården.

– Orsakerna är bland annat bristande resurser, intressekonflikter samt att lagar och riktlinjer kan vara svåra att tillämpa i praktiken. Legala och etiska krav är inte heller alltid förenliga med varandra och med verkligheten.

I avhandlingen ingår en empirisk undersökning som gick ut på att man gjorde en utbildningsinsats i etik, inklusive etikronder, på en sjukhusklinik och ett apotek. Sofia Kälvemark Sporrong har sedan jämfört dem med andra motsvarande arbetsplatser för att se om den moraliska stressen minskade efter utbildningen.

– Så var inte fallet, vilket kan bero på att kopplingen mellan etisk kompetens och moralisk stress inte är så stark som man tidigare har antagit. Andra förklaringar kan vara att utbildningen var för kort eller behöver justeras på andra sätt, att mätinstrumentet inte var tillräckligt känsligt eller att cheferna på arbetsplatserna inte var tillräckligt involverade, förklarar hon.

För att etiska dilemman ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt behöver vårdpersonalen enligt henne få mer stöd.

– Detta gagnar personalen, men också patienterna och samhället i stort, säger Sofia Kälvemark Sporrong.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sofia Kälvemark Sporrong, 070-633 55 36, e-post: sofia.kalvemark@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera