Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2007

Miljön viktig när stora företag köper godstransporter

Bryr sig svenska företag om miljön när de köper godstransporter? Skulle man kunna få dem att lägga över mer gods på järnväg av miljöskäl? Detta är fokus i en doktorsavhandling i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och resultaten visar att det finns en stor potential för att använda miljö som argument i marknadsföringen av speciellt kombinerade godstransporter (väg och järnväg), åtminstone för de större företagen.

Transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen. Samtidigt är det övergripande transportpolitiska målet i Sverige att uppnå ett hållbart transportsystem. Företagens miljökrav när de köper godstransporter spelar då en viktig roll. I sin avhandling har Catrin Lammgård kartlagt svenska företags attityder och preferenser när de köper långväga godstransporter, främst när det gäller miljön, men också hur pris och andra serviceaspekter vägs in.

De stora företagen (baserat på antal anställda), särskilt de tillverkande företagen, tar mest hänsyn till miljön. Där har man kommit längst med miljöarbetet i allmänhet, till exempel med implementeringen av miljöledningssystem. De kan också tänka sig att betala mer, om transporterna de köper är bättre ur miljösynpunkt. Resultaten baserar sig främst på en större genomförd enkät där 567 svenska företagsenheter svarade. Enkäten kartlade också företagens godsflöden och volym.

I sin avhandling presenterar Catrin Lammgård en analysmodell över företagens efterfrågan på godstransporter, där hänsyn tas till hur miljö och pris prioriteras men också hur godsflödena ser ut. På så sätt har hon kunnat kategorisera olika typer av företag utifrån resultaten och sedan jämfört dem. Hon har speciellt analyserat fallet med kombinerade godstransporter, det vill säga när godset läggs över på järnväg en del av den transporterade sträckan och resten går med lastbil. Att öka andelen gods som transporteras på detta sätt bidrar till att minska den miljömässiga belastningen, till exempel av koldioxidutsläpp.

– Detta har varit ett politiskt mål länge, men jag har haft ett marknadsmässigt perspektiv. Genom att analysera de olika företagens efterfrågan och prioriteringar, går det att se vilken potential miljöargument har när dessa transporter marknadsförs, säger Catrin Lammgård.

Hon menar att det inte bara är transportörer som kan ha ett intresse av att marknadsföra kombinerade transporter, utan även andra, till exempel politiker. En minskad miljöpåverkan från transporter gynnar hela samhället. Kanske kan denna avhandling bidra till en ökad kunskap om hur man kan komma en bit på vägen mot ett uthålligt samhälle.

Tid för disputation: fredag 2 mars kl 13
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Avhandlingens titel: “Environmental Perspectives on Marketing of Freight Transports: The Intermodal Road-Rail Case”.

Ett högupplöst foto på Catrin Lammgård finns på http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=12988

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta: Catrin Lammgård, telefon 031-773 5466, mobil 0704-163253, e-post catrin.lammgard@handels.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera