Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2007

Effektivare turbomaskiner ger renare el – nytt forskningsprogram invigs på KTH

Med effektivare termiska turbomaskiner kan utsläppen vid elproduktion minskas. Turbokraft är ett nytt nationellt forskningsprogram med fokus på alternativa bränslen. Fem av landets universitet deltar i samverkan med Siemens Industrial Turbomachinery och Volvo Aero.

Energimyndigheten har beviljat 60 miljoner kronor till den första 4-årsetappen av det nationella forskningsprogrammet “Turbokraft – elproduktion från termiska turbomaskiner och processer”. Dessutom bidrar turbomaskintillverkarna Siemens Industrial Turbomachinery och Volvo Aero med 30 miljoner var.

Forskningen kommer att ske inom ramen för ett konsortium med administrativt nav på KTH. Övriga universitet som ingår är Chalmers, Lunds Tekniska högskola, Linköpings universitet och Mälardalens Högskola.

– Detta forskningsprogram är bland annat tänkt att bidra till uppbyggnaden av kunskap och kompetens för utveckling av framtidens miljöanpassade teknologier inom energisektorn. Programmet kommer att förstärka svensk industris position på en konkurrensutsatt global marknad, säger Farnosh Dalili, handläggare för Turbokraft på Energimyndigheten.

Forskningen kommer att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar. Den omfattar termiska kraftverk där gasturbiner och ångturbiner är nyckelkomponenter för en effektivare och renare elproduktion.

– Det handlar om tillämpad och behovsstyrd forskning. Målet är att uppnå ett högre energiutnyttjande, bättre driftekonomi samt bränsleflexibilitet, speciellt för förnybara bränslen, säger Ola Johansson, FoU-direktör på Siemens Industrial Turbomachinery.

Ungefär 90 procent av all el i världen produceras i termiska turbomaskiner, uppskattar Torsten Fransson, professor på KTH Energiteknik.

– I Sverige har vi en stark exportindustri och ligger långt framme när det gäller den här typen av teknologi. Med fokus på turbomaskiner för produktion av el från biobränsle kommer vi att kunna hjälpa till med omställningen av det svenska energisystemet samtidigt som vi stärker landets kompetens på området, säger han.

Programmets forskning kommer att omfatta såväl doktorandprojekt som seniora forskningsprojekt inom tre huvudområden; termiska processer och cykelstudier, termiska turbomaskiner (aeroelasticitet/aerodynamik, livslängdsfrågor, tillämpad förbränningsteknik, värmeöverföring/kylning av heta komponenter) samt driftsäkerhet och driftövervakning.

Vid fullt utbyggt forskningsprogram kommer det att ingå ungefär 15 universitetsprojekt parallellt med ca 10-15 industriprojekt som motprestation. Resultaten från forskningen inom Turbokraft kommer att kunna introduceras i landets civilingenjörs- och mastersutbildningar och på så sätt bidra till kompetensförsörjningen inom energibranschen.

Den officiella starten av Turbokraft sker vid invigningen på KTH onsdag 28 februari 2007.

Tid: kl. 9.30-14.30
Plats: KTH Campus Valhallavägen, Sal M3, M-huset, Brinellvägen 64, Stockholm.

Programmet innehåller presentationer av Turbokraft, från Näringsdepartementet, Energimyndigheten, deltagande partners, en panelsession, lunch och en avslutande visning av laboratorierna på Inst. för Energiteknik Se bifogat program för invigningen.

Anmälan: Till sekr. Ann Brånth, KTH, ann.branth@energy.kth.se och 08 -790 74 67.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Torsten Fransson, professor KTH Energiteknik, 08-7907475, torsten.fransson@energy.kth.se

Anders Sjunnesson, Turbokraftansvarig på Volvo Aero Corporation, 0705-775946, anders.sjunnesson@volvo.com

Ola Johansson, FoU-direktör på Siemens Industrial Turbomachinery AB, 070-3479552, ola.n.johansson@siemens.com

Farnosh Dalili, handläggare på Energimyndigheten, 073-6602011, farnosh.dalili@stem.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera