Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2007

Att främja fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården är väl använda pengar

Främjande av fysisk träning är en kostnadseffektiv behandlingsmetod för vissa patientgrupper. Det visar Lars Hagberg, Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting, i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 28 februari.

Från ett 20-tal utvärderingar av försök att främja fysisk aktivitet bland inaktiva patienter, kan slutsatsen dras att främjande av fysisk aktivitet bör vara en standardmetod i den svenska sjukvården för följande grupper:

• Patienter med förhöjd risk eller försämrad hälsa till följd av fysisk inaktivitet.
• Äldre personer med dålig hälsa, speciellt de med hög risk för fallolyckor.
• Patienter med behov av rehabilitering efter hjärtinfarkt.

Fortfarande behövs dock fler utvärderingar för att helt säkra slutsatser ska kunna dras. Andra patientgrupper kan också vara aktuella, men för dessa finns för få utvärderingar gjorda. Ett exempel är behandling av patienter i primärvården med främst smärttillstånd. I ett försök visades god kostnadseffektivitet. I detta försök visades också att patientens upplevelse av att motionera kan påverkas och att ju positivare upplevelsen är, desto mer tid ägnar patienten åt motion – och vice versa.

I avhandlingen visas också hur kostnadseffektivitet för metoder att främja fysisk aktivitet bör utvärderas. En aspekt som har större betydelse vid utvärdering av fysisk aktivitet jämfört med de flesta andra behandlingar i hälso- och sjukvården är hur lång tiden är som patienten faktiskt tar sin medicin i form av fysisk aktivitet.

Tidsåtgången för patienten är stor. Denna tid bör kostnadsberäknas och graden av uppoffring för patienten har stor betydelse för kostnadseffektiviteten. En metod att värdera denna tid har utvecklats och testats bland vana och ovana motionärer. Kostnaden för tid ägnad åt motion var signifikant högre hos ovana motionärer än hos vana.

Behandling med fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården ska prioriteras utifrån samma principer som andra insatser. Dessa är sjukdomens allvarlighetsgrad och behandlingsmetodens kostnadseffektivitet. I avhandlingen visas att främjande av fysisk aktivitet i många fall är kostnadseffektivt och ett alternativ eller komplement till de metoder som idag används för de aktuella patientgrupperna.

För mer information, kontakta Lars Hagberg på e-post lars.hagberg@orebroll.se eller mobiltelefon 0707 – 25 16 32.

Onsdagen den 28 februari försvarar Lars Hagberg, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, sin avhandling med titeln Cost-effectiveness of the promotion of physical activity in health care. Disputationen äger rum kl 9.00 i sal 135, By 9A, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Lars-Åke Levin, Inst. för hälsa och samhälle, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet. Huvudhandledare är Lars Lindholm, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera