Tema

Äldre människors berättelser tolkade utifrån genus- och etnicitetsperspektiv

Gamla kvinnor och män har inte levt på samma villkor och i samma sammanhang, vilket gör att de berättar på olika sätt om sig själva. Det är en av slutsatserna i den avhandling, baserad på äldre människors berättelser om att bli och vara gammal, som Lena Aléx försvarar vid Umeå universitet 9 februari.

Avhandlingen utgår från Umeå-85+ studien som påbörjades år 2000. Varannan person som var 85 år, alla som var 90 år och alla som var 95 år och äldre inbjöds att delta i studien. Förutom deltagare inom 85+-studien intervjuades även gamla samiska kvinnor med erfarenheter av att leva i väglöst land.

Delstudierna i avhandlingen handlar om komplexiteten i att vara mycket gammal. Ur berättelser, som valdes bland personer som skattat sig högst respektive lägst på resiliensskalan (en skala för bedömning av inre styrka), framkom att det finns olika sätt att förhålla sig som kvinna och som man – olika kvinnligheter och olika manligheter. Kvinnligheten ”att vara aktör” är en kvinnlighet som inte motsvarar en traditionell syn på kvinnan som passiv och underordnad. Kvinnligheten ”att leva i ett sammanhang” var att känna sig nöjd, tillfreds och att leva i relation till andra. ”Att leva i skuggan av andra” och ”att känna sig utanför” är kvinnligheter som handlar om avståndstagande och ensamhet.

Männens berättelser tolkades som att det för männen var viktigt att kunna relatera till sig själva och till andra män. Detta uttrycktes i manligheterna ”att vara i det manliga centrumet” och ”att sträva efter att behålla den manliga fasaden”. Manligheten ”att leva i relation till andra och annat” visade på en alternativ manlighet där kontakt med andra och vardagslivet betonades.

Berättelser från gamla samiska kvinnor visar att de hade förmåga att positionera sig mellan olika diskurser, som ”att vara renägare och att inte vara renägare”, ”att vara same och att vara svensk” och ”att betona jämställdhet mellan kvinnor och män”, ”att leva i skuggan av manliga renskötare”, ”att tänka på det som var förr” och ”att kunna se framåt”.

Det är viktigt att problematisera olika sätt att konstruera sig som kvinna och som man, som same och som svensk, för att undvika att åldersdiskriminering utvecklas i samhället. Att reflektera över maktförskjutningar i intervjusituationer och i omvårdnadssituationer i förhåll-ande till olika diskurser som ålder, genus, utbildning, etnicitet och ideologi kan vara betydelse-fullt för att öka medvetenheten om dessa diskursers betydelse för de berättelser som ges.

Fredag 9 februari försvarar Lena Alex, Inst. för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Äldre människors berättelser om att bli och vara gammal tolkade utifrån genus- och etnicitetsperspektiv”. Disputationen äger rum klockan 9.00 i Vårdvetarhusets aula. Fakultetsopponent är professorn och distriktsläkaren Birgitta Hovelius, Avdelningen för allmänmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL), Lunds universitet. Huvudhandledare är professor Berit Lundman, Inst. för omvårdnad, Umeå universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lena Alex på e-post Lena.Alex@nurs.umu.se eller telefon 090-786 91 52.

Äldre människors berättelser tolkade utifrån genus- och etnicitetsperspektiv

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here