Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2007

Revisorer prioriterar inte det som är mest intressant

Det är viktigare för revisorer att göra “saker rätt” än att göra “rätt saker” Revisorerna granskar därför hellre sådant som går att granska med god precision än sådant som är svårt att granska och samtidigt viktigt för intressenterna. Det är en av slutsatserna i en avhandling från Mittuniversitetet.

Revision handlar om både “samhällsaffärer” och “affärer i samhället”. Det gör att verksamheten till sin natur är lika viktig som problematisk. Peter Öhman har intervjuat revisorer och intressenter för att kartlägga hur dessa ser på revisionen utifrån sina olika utgångspunkter. Resultaten visar att revisorerna främst reviderar det som går att granska med god precision. Samtidigt visar det sig att revisorerna inte anser att detta går helt i linje med vad som är väsentligt för intressenterna att få granskat. Trots skillnaden vill de inte gärna ändra sig, vilket hänger samman med den utsatta position som de upplever att de befinner sig i. Framför allt är motståndet mot att lämna utökade uttalanden till intressenterna stort. Även intressenterna uppfattar att det finns en bristande överensstämmelse mellan vad revisorerna gör och vilken information som är viktig för intressenterna att få kvalitetssäkrad av revisorerna. Intressenterna visar även ett behov av att få ta del av utökade uttalanden om revisionens utfall.

– Resultaten visar att revisionens utförarintressen och användarintressen inte går hand i hand, vilket i sin tur skapar en rad så kallade förväntningsgap mellan revisorer och intressenter, säger Peter Öhman.

Med hänsyn tagen till olika parternas intressen föreslår han att revisionen anpassas så att en lagstadgad basrevision kompletteras med en marknadsstyrd tilläggsrevision. Vidare är det viktigt att intressenterna ges utökad information om revisionens utfall och inriktning, samtidigt som revisorernas position på revisionsarenan görs mindre utsatt.

Peter Öhman är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet. Avhandlingens titel är Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. Han har påbörjat en ny studie för att kartlägga hur ledande representanter vid redovisningsskyldiga företag uppfattar revisionen.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Peter Öhman, 060-14 86 77 eller 0730-36 79 48, Peter.Ohman@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera