Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2007

Önskas: Mindre klasser

En del elever behöver specialpedagogik, men det faktum att dessa elever oftast får lämna sin ordinarie klass för att uppsöka specialläraren påverkar deras självbild och och värdering av sig själva. I en ny doktorsavhandling konstaterar Dennis Groth att eleverna själva är positiva till det specialpedagogiska stödet – men inte alltid till det sätt på vilket det ges.

Syftet med studien har varit att studera elever och speciallärares uppfattning om de riktade åtgärderna inom den specialpedagogiska verksamheten. Konkret har det handlat om att studera det som elever och speciallärare uppfattar som meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten, utifrån självbild, självvärdering och lärande. Studie har genomförts i tre norrbottniska kommuner med tre speciallärare och sex elever.

– Resultaten kan tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen – som innebär att eleven skiljs från sin ordinarie klass i större eller mindre grad – påverkar elevernas självbild och självvärdering. Resultatet kan också tyda på att denna integrerade form av specialpedagogik av eleverna och speciallärarna förknippas med skolrelaterad problematik som överförs till eleven via den sociala interaktionen, säger doktoranden Dennis Groth som disputerar den 29 januari.

– När det gäller lärandeaspekten uppfattar jag att eleverna till övervägande delen är positiva till den hjälp de får. Mina resultat tyder också på att det kan ske en överföring från speciallärarnas individuella synsätt till eleverna, med följden att eleverna kan få uppfattningen att de generellt har problem med sitt lärande.

Den negativa påverkan av den specialpedagogiska verksamheten som denna elevgrupp uttrycker kan mildras genom att kopplingen till skolmisslyckanden tonas ner. För att kunna förekomma det negativa utpekandet som den specialpedagogiska verksamheten verkar medföra, anser Dennis Groth att det är önskvärt att det klassystem som finns i dagens skola tas under omprövning och ersätts av ett organisatoriskt system som innebär att vissa avvikelser inte betrakas som negativa och dåliga.

– Ett förslag kan vara att generellt införa mindre studiegrupper som är flexibla över tid och utifrån studieområde och att man börjar fundera över den kulturellt betingade synen på normalitet och avvikelse, säger Dennis Groth.

Kontaktinformation
Upplysningar: Dennis Groth, tel. 0920-49 15 16, dennis.groth@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera