Tema

Läkemedelsbehandling diskuteras inte alltid utifrån patientens perspektiv

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård och behandling utgå ifrån ett patientcentrerat förhållningssätt, men verkligheten kan se annorlunda ut. Det visar apotekaren Ingeborg Björkman i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 12 december, där hon bland annat studerat läkemedelskommittéers och apotekares kvalitetsarbete.

Ingeborg Björkman har i sin avhandling studerat läkemedelsanvändning och kvalitetsarbete relaterat till denna, och visar bland annat att ordination av läkemedelskombinationer som kan ge upphov till negativa effekter är vanligt förekommande hos äldre. Hon har också undersökt hur två grupper inom hälso- och sjukvården arbetar med kvalitetsfrågor relaterade till läkemedelsanvändning: svenska läkemedelskommittéer, och farmaceuter som praktiserar ”farmaceutisk omsorg”, ett internationellt utvecklat patientorienterat arbetssätt.

I avhandlingen ingår studier över hur nyckelpersoner inom läkemedelskommittéerna uppfattar kommitténs roll. Analyserna visar att uppfattningen om rollen utvecklats över tid. Informanterna beskriver att inriktningen på aktiviteterna har breddats – från att ha riktat sig framför allt mot förskrivande läkare till att också omfatta beslutsfattare och patienter. Ett tydligt patientcentrerat förhållningssätt saknades dock. Vidare visar studierna på en utveckling i uppfattningen av läkemedelskommitténs mål – från fokus på kostnadsaspekterna av läkemedelsanvändningen till fokus på kvalitets- och säkerhetsaspekter.

I en studie som jämförde olika klassifikationssystem för läkemedelsrelaterade problem visade det sig att systemen speglade olika mål för farmaceuternas arbete med ”farmaceutisk omsorg”. Det framkom också att farmaceuter uppfattar begreppet ”farmaceutisk omsorg” på olika sätt och att uppfattningarna baseras på åtminstone två olika sätt att se på hälsa och sjukdom. För det första, ett patientcentrerat perspektiv som karaktäriseras av en holistisk syn på hälsa och sjukdom, och för det andra ett perspektiv som främst grundas i ett biomedicinskt synsätt.

Avhandlingen lyfter fram nya aspekter på hur personer inom de två studerade grupperna uppfattar sitt arbete för ökad kvalitet i läkemedelsanvändningen. Analyserna visar att ett patientcentrerat perspektiv inom hälso- sjukvården inte är självklart.

– Hälso- och sjukvårdslagen ger anvisningar om ett patientcentrerat arbetssätt, men för att nå dit behövs strategier för att förändra de traditionella tankemönstren såväl inom vården som inom de medicinska och farmaceutiska fakulteterna, säger Ingeborg Björkman.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ingeborg Björkman, tel: 0708-52 32 23, e-post: Ingeborg.Bjorkman@pubcare.uu.se

Läkemedelsbehandling diskuteras inte alltid utifrån patientens perspektiv

 lästid ~ 2 min