Tema

Sveriges första professor i akutsjukvård utsedd

En allt större andel av sjukvårdens resurser satsas idag på akutsjukvård. För att möta behovet av forskning inom området har Karolinska Institutet (KI) instiftat Sveriges första professur i akutsjukvård. Till ny professor har utsetts Maaret Castrén, docent vid universitetet i Helsingfors, Finland.

Det initiala omhändertagande som akut sjuka eller skadade får inom sjukvården har ofta avgörande betydelse för det fortsatta vårdförloppet. Ett felaktigt eller bristfälligt akut omhändertagande kan få allvarliga konsekvenser för patienten och i förlängningen även kostnadsmässigt för hela samhället. Nära 75 procent av alla vårdtillfällen på de stora sjukhusen är idag av akut karaktär. Ungefär en tredjedel av patienterna opereras akut.

Samtidigt är inte alla patienter som kommer in till de stora sjukhusens akutmottagningar i behov av akut omhändertagande, utan skulle tas bättre om hand inom primärvården. En liten andel patienter står för en stor andel av sjukvårdskonsumtionen. Behovet av ytterligare forskning är stort – inte enbart när det gäller vården på akutmottagningen utan även omhändertagandet innan patienten anländer till sjukhuset (prehospitalt).

Den nya professuren kommer att vara förlagd till Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset i Stockholm (KI SÖS). Utsedda Maaret Castrén innehar en docentur i akutmedicin vid universitetet i Helsingfors och är för närvarande verksam som biträdande chefsläkare vid Helsingfors universitetssjukhus. Hon får nu titeln professor i akutsjukvård med inriktning mot akut omhändertagande. Eftersom det är fråga om en kombinationstjänst mellan KI och Södersjukhuset kommer hon även att vara kliniskt verksam.

– Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning. Det faller sig naturligt att Karolinska Institutet förlägger ansvaret för detta nya, viktiga forskningsområde just hit, säger Sari Ponzer, prefekt vid KI SÖS.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Sari Ponzer, prefekt
Tel: 08-616 28 63
sari.ponzer@sodersjukhuset.se

Jan Carlstedt-Duke, dekan för forskning
Tel: 08-524 864 70
E-post: jan.cartstedt-duke@ki.se

Presskontakt: Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post : katarina.sternudd@ki.se

Sveriges första professor i akutsjukvård utsedd

 lästid ~ 1 min