Tema

Stressade tonårsflickor har ofta värk

En skolflicka som är stressad löper 4,5 gånger högre risk att drabbas av olika smärttillstånd än en lika stressad pojke. Det är en av slutsatserna i en avhandling som läggs fram vid Karolinska Institutet. Ett annat förvånande resultat av studien är att skillnaden mellan skolor när det gäller barnens ohälsa är mycket stor.

Det forskningsprojekt som avhandlingen bygger på är tvärvetenskapligt och har drivits i samarbete mellan Karolinska Institutet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm. 2 000 barn från ett femtiotal skolor över hela landet har besvarat enkätfrågor, först 2001 och sedan i en uppföljning 2004. Syftet med studien är att veta mer om sambandet mellan levnadsvanor, fysisk status och hälsa.

Resultatet visar på utbredd ohälsa i form av smärttillstånd hos skolbarnen. De fick själva uppge om de hade värk i huvudet, ryggen eller magen. Hälften av eleverna uppgav sig ha sådan smärta i den första undersökningen, och i uppföljningen 2004 visade de fortsatt ohälsa. Störst risk löper den som är flicka, stressad, har kommit upp i tonåren och är fysiskt inaktiv.

– Det är tydligt att skolbarnen mår sämre nu än för 20 år sedan. Det är också klart att fysiskt inaktiva mår sämre än aktiva. Men vi vet inte vad som är orsak och verkan. Det är inte säkert att det är aktivitet som gör att barnen mår bättre. Kanske beror inaktivitet på att de mår dåligt, säger Gunilla Brun Sundblad, idrottslärare och forskare.

Hon understryker hur viktigt det är att gå vidare med mer forskning. Den stora skillnaden som finns mellan skolor när det gäller elevers ohälsa pekar också på en möjlighet att komma tillrätta med problemen.

Avhandlingen bygger på fyra delstudier, där den första kartlägger skador vid fysisk aktivitet medan delstudierna två och tre handlar om skolbarnens självskattade hälsa med fokus på köns- och åldersskillnader. Den fjärde delstudien avser föräldrarnas upplevelse av barnens hälsa.

– Generellt kan man säga att föräldrarna underskattar sina barns värk, framför allt den diffusa värken. Föräldrarna tror att barnen mår bättre än de gör, säger Gunilla Brun Sundblad.

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Avhandling: ” Upplevd hälsa bland svenska skolbarn ”, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.. ISBN: 91-7140-809-6.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Med dr Gunilla Brun Sundblad
Tfn: 08-517 71 999
E-post gunilla.sundblad@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Stressade tonårsflickor har ofta värk

 lästid ~ 2 min