Artikel från Linköpings universitet
12 oktober 2006

Förorenat träavfall skapar miljöproblem

Mängder med impregnerat trä har sedan 1970-talet använts för att bygga staket, altaner och andra konstruktioner utomhus. Uttjänt trä från den typen av byggen orsakar stora okontrollerade flöden av miljögifterna krom och arsenik, visar studier vid Linköpings universitet.

Impregnerat virke är en av de vanligaste källorna till förorening i träavfall från byggsektorn, föroreningar som leder till ökade utsläpp till miljön och begränsade möjligheter till återvinning, visar doktoranden Joakim Krook vid Avdelningen för industriell miljöteknik. I sitt avhandlingsarbete har han granskat de svenska strategierna för hantering av detta avfall. Resultaten visar bland annat att vi misslyckats med att skapa effektiva system för att sortera ut rena avfallsfraktioner.

Det träavfall som uppstår främst vid bygg- och rivningsarbeten används som biobränsle vid produktion av fjärrvärme. Men bränslet är förorenat på grund av att material som plaster, metaller och impregnerat trä ingår i avfallet. Om dessa föroreningar i stället sorterades ut skulle möjligheterna att begränsa utsläpp av tungmetaller till miljön öka, samtidigt som vi bättre skulle kunna nyttiggöra det uttjänta virket.

Detaljerade studier av avfallet från impregnerat trä visar att endast en tiondel sorteras ut – trots att det enligt lag ska hanteras som farligt avfall. Huvuddelen sprids i stället i flera typer av avfall, vilket gör det svårt att kontrollera utflödena av farliga ämnen. En betydande del verkar inte alls hamna i avfallshanteringssystemet, utan återfinns i kvarglömda konstruktioner eller hanteras av användarna själva.

De aktörer i energisektorn som förädlar och använder avfall för att producera fjärrvärme har små möjligheter att få bort förorenat material. Separeringen bygger i stället på källsortering, men aktörerna i avfalls- och byggsektorn saknar ofta incitament för sådana åtgärder – trots såväl lagstiftning som kundkrav. En orsak till detta är bristande uppföljning, konstateras i avhandlingen.


Avhandlingen Concentrate or dilute contaminants? Strategies for Swedish wood waste läggs fram vid disputation fredag 20 oktober kl 10.30 i sal A2, A-huset, Campus Valla, Linköping. Opponent är docent Stefan Anderberg, Köpenhamns universitet.

Kontaktinformation
Joakim Krook 013-288903, 073-3213699, joakr@ikp.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera