6 oktober 2006

Ökat samarbete mellan läkare och läkemedelsföretag ger samhällsvinster

En allmänt spridd uppfattning är att det bara är läkemedelsföretagen som tjänar på ett ökat samarbete med läkarna, och att ett gott samarbete automatiskt leder till ökad förskrivning av det egna läkemedlet. Anna Ovanfors visar i sin doktorsavhandling, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm, att det finns skäl att revidera denna gängse bild.

Anna Ovanfors har i sin studie tittat närmre på samspelet mellan patienter, läkare och läkemedelsföretag inom astmaområdet. En tydlig tendens hon ser i sitt material är att de patienter som får bra och uppdaterad information om läkemedlet från sin läkare också får bättre kontroll över sitt sjukdomsförlopp. De uppsöker inte läkare och sjuksköterskor i samma utsträckning, de är inte inlagda på sjukhus lika ofta och de har lägre sjukfrånvaro jämfört med den grupp patienter som känner sig sämre informerade om det läkemedel de använder.

− Min studie visar att samhället skulle tjäna på ökade möjligheter för läkemedelsbolagen att nå ut till läkarkåren, säger Anna Ovanfors. Patienterna måste få bättre bemötande och bättre utbildning av läkarna i samma takt som läkemedlen förbättras. Annars riskerar man att läkemedlens möjlighet till samhällsvinster, i form av färre sjukskrivningar och färre sjukvårdsbesök, uteblir.

Idag är det dock inte lätt för läkare att hålla sig välinformerade om nya läkemedel. Antalet utbildningsdagar för läkare har skurits ned och kontakten mellan läkare och läkemedelsföretagen är hårt reglerad. Anna menar att en “neutral” myndighet som filtrerar information mellan läkemedelsföretagen och läkarna skulle kunna vara en lösning på problemet.

Studien omfattar nära 600 personer i Sverige och har utförts på både astmacentra och vårdcentraler.

Anna Ovanfors avhandling spänner över två delområden, hälsoekonomi, inkluderat den studie som omskrivs ovan, samt icke-linjär tidsserieanalys. Avhandlingens titel är “Essays on Nonlinear Time series Analysis and Health Economics” och kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm: e-post efi@hhs.se

Kontaktinformation
Anna Ovanfors, ekonomie doktor
Tel: 08-470 67 01 / 070-220 71 73
E-post: ovanfoa@wyeth.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera