Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2006

Kolvätena etan och propan produceras biologiskt i marina sediment

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciernces of the United States (PNAS) beskrivs hur kolväten i form av etan och propan kan bildas biologiskt i kalla djuphavssediment.

– Resultaten av undersökningarna är viktiga därför att de påverkar vår uppfattning om vilka mekanismer som är aktiva inom den globala kolcykeln och vilka reservoarer av potentiella växthusgaser det finns på vår planet, säger Nils Holm, professor vid Institutionen för geologi och geokemi vid Stockholm universitet och en av författarna.

Acetat som bildats på mikrobiologisk väg kan reduceras med likaledes producerad vätgas och bilda etangas. Etan, som innehåller två kolatomer, kan sedan addera ytterligare kolatom genom att reagera med oorganisk bikarbonat och bilda propan. Att reaktionen äger rum i naturliga miljöer styrks av att propangas i sediment har en relativt högre andel tungt kol i jämförelse med etan.

Artikeln baseras främst på resultat från en vetenskaplig expedition (Leg 201) genomförd av det internationella oceanborrningsprogrammet ODP (Ocean Drilling Program) i centrala och östra Stilla havet. I stället för att på vanligt vis mäta halten metan i sediment genom att upphetta proverna till 80ºC genomfördes en parallell preparation där sedimentprover lakades under lång tid i en starkt alkalisk lösning. Det visade sig då att alla undersökta sediment frigör högre halter av adsorberad metangas än standardförfarandet. Dessutom frigörs etan och propan. I vissa fall var den sammanlagda halten av etan och propan i nivå med metanhalterna. Orsaken till den kraftiga adsorptionen är att kolvätena kan bindas till siloxangrupper i lermineral i marina sediment. Dessa bindningar bryts vid höga pH-värden.

Möjligheten till biologisk produktion av etan och propan genom reduktion av acetat med vätgas går stick i stäv med den allmänna uppfattningen att kolväten större än metan bara kan bildas genom termisk nedbrytning av fossilt organiskt material.

För ytterligare information eller för tillgång till artikeln kontakta:
Nils Holm, professor, Avdelningen för geokemi, Institutionen för geologi och geokemi tfn 08-16 47 43, mobil 070-4240242, e-post nils.holm@geo.su.se

Författare till artikeln är K-U Hinrichs, JM Hayes, W Bach AJ Spivack LR Hmelo, NG Holm, CG Johnson och SR Sylva.

Artikeln (“Biological formation of ethane and propane in the deep marine subsurface”) är publicerad i PNAS (Early Edition) den 21 september, www.pnas.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera