Artikel från Uppsala universitet
20 september 2006

Barns rätt mer retorik än praktik

Enligt barnkonventionen har barn rätt till deltagande i beslutsprocesser som berör dem. Men Rebecca Stern visar i sin avhandling i juridik att detta ofta ger mer avtryck i retoriken än i praktiken och att västerländska länder inte är bättre än andra på implementeringen. Disputationen äger rum den 22 september vid Uppsala universitet.

Rebecca Stern har under sitt avhandlingsarbete undersökt barns rätt till respekt för sina åsikter och till deltagande i beslutsprocesser, såsom rättigheten formuleras i artikel 12 i FN:s Barnkonvention och andra internationella instrument om mänskliga rättigheter. Denna rättighet är också en av Barnkonventionens huvudprinciper. Tyngdpunkten i analysen ligger på de demokratiska aspekterna av barns deltagande i beslutsprocesser på olika nivåer i samhället. Hon undersöker dels den teoretiska grunden (med ett särskilt fokus på hur olika sociala maktstrukturer påverkar hur rättigheten tillgodoses i praktiken), dels hur olika stater faktiskt implementerar denna rättighet. Praxis från såväl FN:s Barnkommitté som andra övervakningsorgan för mänskliga rättigheter har studerats. En aspekt som särskilt lyfts fram är i vilken mån traditionella attityder och “kultur” påverkar staternas implementering. Indien används som ett exempel på hur ett land som ratificerat Barnkonventionen kan argumentera i denna fråga.

Den slutsats som dras är att hindret för en effektiv implementering av barns rätt till deltagande i beslutsprocesser inte består i att så kallade “traditionella” kulturer/samhällen skulle tendera att i mindre utsträckning än moderna stater vilja implementera dessa rättigheter för barn. Synen på barnet och på vad barn kan och bör göra eller inte göra är i mycket densamma, oavsett samhälle.

– Det har mer att göra med hur vuxna generellt ser på barn än i vilken kultursfär rättigheten skall implementeras. Utmaningen ligger alltså i att förändra vuxnas attityder till barn och den vikt som skall läggas vid deras åsikter och inflytande i beslutsprocesser, säger Rebecca Stern.

Hon presenterar också ett antal förslag – med utgångspunkt i ett folkrättsligt perspektiv – på hur den politiska viljan hos stater kan uppmuntras till att lägga större vikt vid en effektiv och djupgående implementering av konventioner och andra instrument rörande mänskliga rättigheter och därmed, i förlängningen, hur gapet mellan teori och praktik kan överbryggas.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Rebecca Stern på 018-471 26 52, 070-868 78 05 eller via e-post: Rebecca.Stern@jur.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera