Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2006

Sopförvaring i plastfilm

Diauddin Nammari vid Högskolan i Kalmar har studerat hur hushållsavfall kan hanteras och förvaras med hjälp av plastfilm, så kallad balning. Genom metoden skulle avfall kunna förvaras under sommarperioden för att sedan användas till uppvärmning under vinterhalvåret.

Samhällets produktion av avfall är ett ständigt pågående problem. Tidigare metoder för att ta hand om avfall genom att deponering på soptipp håller på att förändras. Genom beslut inom EU har det kommit krav på sortering av avfallet, vilket i sin tur har lett till att hushållsavfall inte längre kommer att få deponeras. Ett sätt att ta hand om avfallet är via förbränning där samhället sedan använder energin för uppvärmningsändamål eller för produktion av elektricitet. Det vanligaste sättet i Sverige är att använda avfallets värmeenergi för upphettning av bostäder genom fjärrvärmesystem. Med vårt klimat är behovet av värme mycket större under vinterhalvåret medan avfall från förbränning alstras ungefär lika mycket varje månad. Lösningen på detta problem är att förvara en del avfall under den varma perioden av året och förbränna det när det behövs under vinterhalvåret.

Diauddin Nammaris avhandling berör olika problem rörande hantering och förvaring av hushållsavfall i balar som antingen är helt utan täckning eller också försedda med ett omslag av något material, oftast en plastfilm. Samma metod används i lantbruk där fuktigt gräs rundbalas och plastas in för att klara lagring. I avhandlingen studeras de sönderdelningsmekanismer av såväl kemisk som mikrobiell natur som sker när avfall lagras i balar. Dessa studier har sträckt sig över årslånga intervall

Ett problem är illaluktande och kanske också toxiska substanser som man kan förvänta sig vid olika tidpunkter efter att lagringen av hushållsavfall i balar har påbörjats och om hur detta kan påverkas av hur balarna tillverkas. I emissionerna från alla de undersökta balarna hittar Diauddin Nammari till exempel skadliga aromatiska ämnen som bensen, toluen och etylbensen och ser också att i balar av rektangulär form med plastöverdrag dominerar aromatiska ämnen medan estrar dominerar i cylinderformade balar.

Ytterligare att problem är att temperaturutveckling i en bal under nedbrytningsprocesserna skulle kunna leda till självantändning. En genomgång av data upptagna från ett stort antal mätningar i flera olika balade avfallsupplag visar dock att riskerna är mycket små eftersom temperaturen aldrig överstiger 70ÚC, vilket anses bero på den relativt fuktigheten i balarna (45-50%).

Avhandlingen har titeln “Seasonal and long-term storage of baled municipal solid waste” och kommer att försvaras vid “the Centre for Chemistry and Chemical Engineering” Lunds universitet den 16 juni kl 13.15 föreläsningssal A, Kemicentrum, Sölvegatan 29 Lund. Fakultetsopponent blir professor Jens Aage Hansen Department of Environmental Engineering, Aalbrog University i Danmark. Handledare vid
Högskolan i Kalmar har varit professor William Hogland.

Kontaktinformation
Diauddin Nammari
tel: 0480-44 63 38
mobil: 073-1531544
e-post: diauddin.nammari@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera