Tema

Elektroniska tjänster kräver bättre samordning

När utvecklingsprocesser ska samordnas på tvären mellan avdelningar uppstår ofta problem. I en avhandling från Mittuniversitetet fokuseras på generella problem i samordningen av processer mellan verksamheter och deras IT-avdelningar, men också på de så kallade stuprörsproblemen med alltför vattentäta skott mellan olika avdelningar.

Studier från både offentliga och privata organisationer visar att offentliga organisationer som inför elektroniska tjänster behöver arbeta med att lösa interna problem med samordning över stuprören. En viktig faktor är också att öka sin orientering mot kunderna. Avhandlingen presenterar en modell som visar på faktorer som är viktiga när elektroniska tjänster införs och som ofta kräver samarbete mellan flera olika avdelningar.

− Många privata organisationer har en högre utvecklingstakt av sina elektroniska tjänster, som till exempel banker, säger Håkan Sundberg och fortsätter. De har också en högre grad av kundorientering samtidigt som de haft stora förändringar i form av uppköp, sammangåenden och en allmänt pressad ekonomisk situation. Dessa faktorer har bidragit till att samordning och samarbete inom organisationerna utvecklats.

Utvecklingstakten i de offentliga organisationerna hämmas ofta av rollen att utföra och uppfylla krav från lagar, av komplexa målstrukturer samt av en större brist på samarbetskultur i organisationerna. Men de offentliga organisationerna följer i samma spår som de privata och det finns flera områden där det inte är så stora skillnader, till exempel i de processer som används för systemutveckling.

Det finns också en stor potential när det gäller att utveckla samarbetet mellan verksamheterna och IT-avdelningarna i både privata och offentliga organisationer genom en så kallad verksamhetsarkitektur. En arkitektur behövs för en sammantagen beskrivning av verksamheten och dess processer, information, applikationer och teknologi. En arkitektur är också en viktig förutsättning för att hantera ökad komplexitet och förbättra samarbetet.

Håkan Sundberg vid Institutionen för informationsteknologi och medier, Mittuniversitetet, disputerade i Sundsvall den 9 juni. Avhandlingens titel är ”Problems in Public e-Service Development”.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till Håkan Sundberg, telefon 0611-86 289, 070-312 6402 eller E-post Hakan.Sundberg@miun.se

Elektroniska tjänster kräver bättre samordning

 lästid ~ 1 min