Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2006

Har styrelser rätt information för att kunna fatta beslut?

Bolagsstyrelser får ett allt större ansvar. En viktig fråga är därför vilken information styrelser har tillgång till och hur den används. I en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet framkommer att informationens innehåll inte förändras över tiden i takt med att styrelsens uppdrag och arbete förändras.

I det studerade företaget (ett stort, svensk börsnoterat bolag) förändrades användningen av informationen markant över tiden, som en följd av förändringar i företagets ägarstruktur, resultat och VD-person. Styrelsens funktion försköts från att vara rådgivande till att bli övervakande och styrande, samtidigt som den gick från att vara industriellt orienterad till att bli alltmer finansiellt orienterad. Informationens innehåll förändrades dock inte i samma utsträckning som användningen. Detta ger upphov till frågan om styrelser har bästa tänkbara underlag för sina beslut. Alternativa förklaringar är att samma information kan användas för olika ändamål och att det finns ett kontinuerligt överflöde av information.

Avhandlingen lyfter också fram informationens begränsade signalvärde. En del projekt avslogs av styrelsen, trots att den finansiella informationen pekade mot att projekten borde genomföras. Andra projekt föreföll tvivelaktiga utifrån informationsunderlaget, men ratificerades ändå utifrån dess strategiska betydelse. Informationen inför stora beslut var ibland sparsam, medan information för mindre beslut kunde vara mycket omfattande. Informationens användning var således enbart löst kopplad till dess innehåll.

– Mina iakttagelser ger upphov till en rad frågor om vilken betydelse formellt kommunicerad information egentligen spelar för styrelsers beslut, säger författaren Daniel Johanson. En viktig fråga är i vilken utsträckning information kommuniceras utanför styrelserummet och beslut förankras före sammanträdena.

I avhandlingen utvecklas en ny fallstudiebaserad modell över styrelseinformationens innehåll, användning och kontext. Modellen synliggör viktiga begrepp och hypotetiska relationer för framtida forskning. Modellen är användbar som utgångspunkt för framtida kvalitativa såväl som kvantitativa studier av styrelsers tillgång till och användning av information.

Tid för disputation: fredagen den 19 maj 2006 kl 13:15
Plats: sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens titel: Accounts in Corporate Governance – A Study of Content, Context and Use of Information to Boards of Directors

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Daniel Johanson, 031-7731485,
0736-432526
daniel.johansson@handels.gu.se

Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 405 30, Göteborg
031-773 1247
0709-22 66 89
maria.norrstrom@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera