Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2006

Har djur personlighet?

I denna avhandling påvisas att råttor, liksom människor och alla andra arter som hittills studerats har basala personlighetsdrag, som speglar tendenser att undvika fara och utforska nya miljöer. Dessa basala drag brukar benämnas temperament inom forskningen. Därutöver påvisas att syskonpar inte är lika i temperament, även om de delat exakt samma uppväxtmiljö.

Under lång tid har den psykologiska forskningen fnyst åt tanken att andra djur än människor skulle ha en personlighet – man har inte velat tillskriva andra djur egenskaper som man betraktat som mänskliga, såsom känslor, tankeförmåga och personlighet. I och med modern forskningsteknik och utvecklingen av evolutionära tankegångar har detta dock ändrats. På senare tid har biologer och psykologer påvisat att grundläggande personlighetsdrag finns hos arter så vitt skilda som noshörningar, bläckfiskar, blåmesar och hyenor. I linje med modern biologi börjar man idag fråga sig huruvida det kan finnas adaptiva fördelar med att besitta olika kombinationer av personlighetsdrag, och detta har medfört att forskningen på mänsklig och icke-mänsklig personlighet närmat sig varandra. Idag kan början till en naturvetenskapligt grundad personlighetsforskning inom psykologin börja läggas.

I denna avhandling visar författaren att temperament/ personlighet finns hos råttor, att det utvecklas och ändras över tid, att det finns vissa könsskillnader och att syskonråttor inte har lika personlighet, trots exakt samma uppväxtmiljö – ett fynd som finner stöd i samtida forskning på människans personlighet. Att med moderna statistiska metoder kunna fånga upp dessa personlighetsdimensioner med förhållandevis enkla beteendeobservationer öppnar också upp fältet för att i ett senare skede kunna koppla dessa drag till olika framgång i det Darwinistiska livsspelet – ett forskningsprojekt som precis påbörjas av olika grupper runt om i världen.

Avhandlingens titel: Temperament – a psychobiological approach to Harm Avoidance and Novelty Seeking
Fakultetsopponentens namn: Professor Joe Herbert, Cambridge
Tid och plats för disputation: Torsdagen den 8 juni 2006, kl. 13.00, Sal F1, psykologiska institutionen
Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Jeremy Ray, tel. 031-711 6215(bost.), 031-773 4271(arb.)
e-post: jeremy.ray@psy.gu.se
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera