Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2006

Idrottsläraryrket och idrottsundervisning i den svenska och den grekiska grundskolan

Idrottslärarna och idrottsämnet lyfts fram i avhandlingen som kulturspecifika företeelser. I ljuset av den komparativa metoden och Basil Bernsteins teori framträder ett sätt att beskriva, förstå och förklara aspekter av den svenska skolkulturen med hjälp av den grekiska skolkulturen och omvänt.

Skolans idrottsundervisning har under senare år diskuterats intensivt både i Sverige och i de flesta andra länder. I fokus har bl a stått barns och ungdomars minskade fysiska aktivitet med därtill hörande hälsoproblem och att tiden för idrottsundervisningen har reducerats i många länder. Forskningen har också uppmärksammat att idrottslärare och idrottsämnet ofta har låg status i jämförelse med framför allt lärare i “teoretiska” ämnen.
I den här avhandlingen ställs ett antal centrala frågor som berör idrottslärare och idrottsämnet: Vilken roll har olika idrottslärargrupper i skolans socialisationsprocess? Vilket inflytande har staten på idrottsundervisningen? I vilken utsträckning följer idrottslärarna läro- och kursplaner? Vilken betydelse har olika “ramfaktorer” (tid till förfogande, lokaler, utrustning etc) för undervisningens utformning? Samarbetar idrottslärare med lärare i andra ämnen? Får eleverna vara med i planeringen av idrottsundervisningen? Hur bedömer idrottslärarna elevernas kunskaper och färdigheter? Frågeställningarna diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning, den engelske utbildningssociologen Basil Bernsteins kodteori och omfattande studier av idrottslärare i Sverige och Grekland. De komparativa analyserna av skolsystemen, läroplanerna och idrottsundervisningen i de båda länderna ger möjligheter till att spegla kulturerna mot varandra, upptäcka olika typiska perspektiv hos olika idrottslärargrupper och få distans till nationella problem och särdrag.
Författaren till avhandlingen har under större delen av sitt liv bott och arbetat i Grekland, men han har även under långa perioder varit verksam i Sverige (bl a bedrivit akademiska studier och arbetat som idrottslärare) och därför förvärvat ett kulturellt “dubbelseende” som har kunnat utnyttjas i avhandlingsarbetet.
Författare:
Konstantin Kougioumtzis, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Avhandlingens titel:
Lärarkulturer och professionskoder. En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland

Disputation:
Torsdagen den 1 juni 2006, kl 13:00 i Stora Hörsalen, Pedagogen

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Konstantin Kougioumtzis, institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
konstantin.kougioumtzis@ped.gu.se, 031-773 24 27, (0030) 6932-707 966

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera