Tema

Synen på kvinnor och män som företagare analyserad

Många konkursförvaltare tycker att det finns skillnader mellan män och kvinnor som företagare. Men bilden bekräftas inte vid en analys av kvinnors och mäns företagskonkurser. Det visar ekonomhistorikern Maria Axelssons i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 5 maj.

I Sverige är endast var fjärde företagare en kvinna, trots att de formella reglerna för att starta och driva ett företag är desamma för kvinnor som för män. Möjligen beror det på att kvinnor inte allmänt setts som företagare utan att det historiskt varit en manlig företeelse som också avspeglas i dagens samhälle. Maria Axelsson analyserar i sin avhandling synen på kvinnor och män i företagskonkurser genom att studera konkreta konkursfall i Uppsala under mellankrigstiden och för senare delen av 1900-talet.

– Konkurser är ett bra material för att lyfta fram den bild som konkursförvaltare återger av företagare av olika slag, säger hon.

En generell slutsats i avhandlingen är att kvinnor, totalt för perioden, förekommer mer sällan i konkurs än män, även i relation till antalet existerande kvinnliga och manliga företag. Det kan enligt Maria Axelsson bero på att kvinnor oftare driver mindre företag som enskild firma, vilket i en situation av obestånd innebär personlig konkurs. Som mindre företagare undviker man därför helst större risktaganden.

En enkät- och intervjuundersökning som gjordes inom ramen för avhandlingsarbetet visar på tydliga skillnader mellan olika konkursförvaltares syn på kvinnor och män som företagare. Ett flertal ansåg att det inte fanns några skillnader mellan könen, men det fanns också en relativt stor grupp som faktiskt upplevde att kvinnor och män skiljde sig åt. Bilden var dock inte entydig. Vissa menade till exempel att företagsamhet är något som i det närmaste finns i en manlig gen, medan andra ansåg att kvinnor var mer ordningsamma och noggranna och därför var bättre som företagare. Analysen av företagskonkurserna bekräftade inte denna ”privata” syn på skillnader mellan kvinnor och män som företagare. En av de faktiska skillnader som ändå upptäcktes motsade snarare bilden. Kvinnorna stod nämligen för en större andel av dem som misstänkts för bokföringsbrott och andra ekonomiska oegentligheter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Maria Axelsson, på tel: 018-471 12 14, 070-370 95 83 eller via e-post: maria.axelsson@ekhist.uu.se

Synen på kvinnor och män som företagare analyserad

 lästid ~ 2 min