Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2006

Ideella föreningar styrs ofta av några få medelålders män

När beslut ska fattas stänger styrelser ute andra medlemmar, och män i övre medelåldern får störst utrymme att framföra sina åsikter. Gun Jonsson, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat den demokratiska processen inom ideella föreningar.

Inom ideella föreningar betonas ofta människors lika värde, och tidigare forskning visar att aktiva föreningsmedlemmar lär sig att praktiskt utöva demokrati. Gun Jonsson vid Umeå universitet har i sin avhandling bland annat studerat vilken slags demokrati vi egentligen lär oss inom frivilligrörelsen, och om alla medlemmar, oavsett exempelvis ålder och kön, har samma möjligheter att påverka verksamhetens inriktning.

Enligt Gun Jonsson är risken stor att en rangordnad struktur byggs in redan när en förening bildas. När verksamheten utvecklas riskerar avståndet mellan medlemmar och styrelseledamöter att öka. Ofta stänger styrelsen ute medlemmar för att effektivt kunna fatta beslut och för att koncentrera kunskap i toppen av organisationen. Den demokratiska processen negligeras till förmån för ett snabbt och effektivt sätt att arbeta – det vill säga att ett fåtal fattar besluten. Föreningen går därför, avsiktligt eller inte, ett elitstyre till mötes. Gun Jonsson menar att det kan finnas anledning att ifrågasätta den vedertagna föreningsstrukturen och dess negativa konsekvenser.

Den dominerande samtalskulturen, det vill säga sättet att tala och diskutera, ger föreningserfarna män i övre medelåldern större utrymme, samtidigt som andra medlemmar får svårare att uttrycka sina åsikter. Även om kvinnor och unga människor är representerade i styrelserna, så blir ofta deras åsikter nertystade.

Gun Jonsson visar att föreningarna istället kan välja demokratiska alternativ, som till exempel att medlemmar roterar på olika positioner eller att informella samtal uppvärderas. Genom att praktiskt använda dessa alternativ kan såväl styrelser som föreningsmedlemmar välja demokrati före fåmannavälde (oligarki).

Avhandlingen bygger på gruppintervjuer bland styrelser i byutvecklingsgrupper i Mellannorrlands inland. Denna form av frivilliga föreningar är relativt ny och syftet har varit att studera om även nya föreningar går fåmannaväldet till mötes. Grupperna som ingick i studien har funnits i omkring tio år och har mellan 25 och 300 medlemmar.

Fredagen den 28 april försvarar Gun Jonsson, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Tanter och representanter – dilemman i frivilliga organisationer: en fråga om oligarki eller demokrati? Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal F229, Mittuniversitetet, Östersund. Fakultetsopponent är Göran Ahrne, professor i sociologi, sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Gun Jonsson,
sociologiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 070-550 65 08,
e-post: gun.jonsson@itps.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera