Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2006

Ett nytt sätt att möta och motarbeta rasism

Swedkid, ett webbaserat läromedel som är utvecklat vid fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet, fungerar mycket bra för att behandla frågor som rasism och främlingsfientlighet, visar Camilla Hällgren i sin avhandling.

– Tillsammans med en vägledande lärare kan webbplatsen synliggöra olika aspekter av rasism och vara en värdefull utgångspunkt för diskussioner i klassrummet och ny kunskap. Avhandlingen visar hur kombinationen av informations- och kommunikationsteknik, IKT, och antirasism kan erbjuda möjligheter till att utmana allmänna föreställningar om “ras”, etnicitet och rasism, förklarar Camilla Hällgren.

Webbplatsen Swedkid riktar sig till lärare och elever. Besökarna på webbplatsen kan själva uppleva hur det kan vara att komma från ett annat land till Sverige. De kan följa elva ungdomar och ta del av deras erfarenheter, erfarenheter som bygger på vad som har berättats av verkliga personer i Sverige. Innehållet bygger en stor del på dialoger eller scenarion. Varje scenario lyfter fram en eller flera frågeställningar om till exempel “När blir man svensk”? “Måste man bli svensk?” eller komplexiteten i “Vi och dom” men också om skämt, ord och vanliga frågor som man kanske tycker mer eller mindre bra om.

Swedkid är också ett forsknings- och utvecklingsprojektet som också är en del i det europeiska projektet Eurokid. Camilla Hällgren har använt Swedkidprojektet för att undersöka olika aspekter av “ras”, etnicitet och erfarenheter av rasism, samt hur informations- och kommunikationsteknik, IKT, kan vara en del i klassrumsarbetet.

De tre teman som framträder i studiens resultat rör förekomsten av rasism i Sverige, unga människors komplexa erfarenhet och förhållande till identitet samt Swedkid som en möjlighet att motarbeta rasim.

En delad bild av såväl erfarenheter som strategier mot rasism framträder i studien. Å ena sidan omges arbetet med att motverka rasism av höga ambitioner och goda intentioner, å andra sidan, framträder en bild fylld av svårigheter och osäkerhet samtidigt som erfarenheter av rasism fortsätter att vara en del av unga människors liv och skolans vardag.

Studien visar att Swedkid har belyst och utmanat aspekter av diskriminering, att projektet fungerade på såväl europeisk, nationell, lokal som individuell nivå och att IKT kan utgöra ett stöd i arbetet med antirasistiska frågor i klassrummet.

Samtidigt möttes webbplatsen, och dess budskap om alla människors lika värde, ett visst mått av fientlighet från individer och rasistiska organisationer. Vidare visar studien att webbplatsen blev väl mottagen av elever samtidigt som det från lärarhåll uttrycktes en viss osäkerhet både gentemot ämnet i sig och gentemot användningen av datorer.

Swedkid har tilldelats ett Europeiskt pris för interkulturell undervisning. Kombinationen av IKT och rasism framhölls som ett exempel på nyskapande.

Swedkid hittar du på: http://www.swedkid.nu/

Fredagen den 24:e mars försvarar Camilla Hällgren, institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, fakulteten för Lärarutbildning, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Researching and developing Swedkid: A Swedish Case Study at the Intersection of the Web, Racism and Education. Svensk titel: Forskning och utveckling av Swedkid: En svensk fallstudie i gränslandet mellan webben, rasism och utbildning. Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal N350 i Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Gloria Ladson-Billings, Department of Curriculum and Instruction, University of Wisconsin, Madison.


Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=715?=sv.

Kontaktinformation
Camilla Hällgren nås på:
Tel: 090-786 71 44
E-post: Camilla.Hallgren@educ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera