Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2006

SMEDoc – tillförlitlig elektronisk information via Internet

Små och medelstora exportföretag använder Internet för att bevara och tillgängliggöra information under lång tid, vilket ställer krav på en fungerande informations- och dokumentförvaltning. Forskare vid Mittuniversitetet kommer nu att testa, utvärdera och praktiskt tillämpa modeller och standarder för tillgängliggörande och återsökning av dokument och information där Internet är teknikplattform.

De särskilda krav på informations- och dokumentförvaltning i företag där Internet används som teknik för distribution i relation till ökad konkurrenskraft, kundtillfredsställelse, affärsnytta och tillväxt är inte ett känt forskningsområde. Det är högst troligt att legala krav på företagens bevarande av Internetpublicerad information kommer att öka. Avsändaren/utgivaren måste för egen och andras del kunna visa vad som en gång publicerats, för att därmed styrka vilka uppgifter som har lämnats. I dag saknas i stort sett rutiner och metoder för att bevara sådan information. En vanlig metod är att rensa på webbplatsen när informationen inte längre är aktuell, eller att ersätta informationen med en ny version.

För att skapa ändrade förutsättningar som bättre tillgodoser ett mer långsiktig och värdeskapande sätt att hantera företagets information avser projektet SMEDoc – Access av tillförlitlig elektronisk information via Internet inom små och medelstora företag att:

– Skapa en kunskapsplattform för dokument- och informationsförvaltning inom små och medelstora företag genom vetenskapliga studier.

– Testa, utvärdera och praktiskt tillämpa modeller och standarder för tillgängliggörande och återsökning av dokument och information där Internet är teknikplattform,

– Bidra till utveckling och konstruktion av nya sökhjälpmedel anpassade för Internettjänster i små och medelstora företag,

– Utforma och utveckla en testmiljö för tillgängliggörande av information och dokument via Internet, grundad på vetenskapliga och empiriska studier.

Access, bevarande, tillgängliggörande och förvaltning av information och dokument är kärnkomponenter i den forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet inom arkiv- och informationsvetenskap, en forskning som visat att bevarande av elektroniskt skapad information är allt annat än trivial. Teknik förnyas med 3-5 års mellanrum, filformat ändras vilket gör att bevarande längre än 5-10 år kräver en väl genomtänkt strategi.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Göran Samuelsson, 0611-862 92, 070-569 04 55, goran.samuelsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera