Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2006

Svenska ideella sektorn växer

En helt ny studie vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar att den svenska ideella sektorn expanderar. Privata ideella och idéburna organisationer omsätter årligen cirka 140 miljarder kronor och sysselsätter sammanlagt 145 000 avlönade anställda, vilket motsvarade drygt 3,3 procent av den totala arbetskraften.

Det är främst inom kultur och fritid samt i den sociala omsorgen som expansionen skett. I och med att Svenska kyrkan sedan millennieskiftet inte längre är en statskyrka ökar även verksamhetsfältet religion i sektorn. Det enda område där en tydlig tillbakagång märks är bland organisationerna på arbetsmarknaden, till exempel fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

− Traditionellt organiseras ideell verksamhet i Sverige av medlemmar i ideella föreningar och då ofta inom de etablerade folkrörelserna. Studien visar dock att en stor del av den ideella sektorns tillväxt under 10-årsperioden 1992-2002 har skett i helägda dotterbolag och i ett expanderande stiftelseväsende, säger Filip Wijkström, som är en av författarna till rapporten.

− Anställd, avlönad personal men också en växande grupp volontärer ökar i betydelse som arbetskraft i sektorns organisationer. Situationen i Sverige närmar sig i och med detta den som redan sedan tidigare existerar i många andra länder i Europa. Det gäller såväl de områden organisationerna är verksamma inom som de organisatoriska formerna och sättet för människor att engagera sig i ideell verksamhet, säger Filip Wijkström.

Fortfarande dominerar de svenska folkrörelserna och deras organisationer den ideella sektorn. Kraven på en ökad professionalisering och mer avlönad personal i kombination med tydligare krav på ekonomisk redovisning och olika former av extern kontroll växer dock. I och med dessa förväntningar tycks också likriktningen av det traditionella föreningslivet öka. Många idéburna organisationer tenderar att anpassa sig till kommersiella krav och kostnadsnivåer.

Kontaktinformation
Studien presenteras i rapporten “Från nationalstat till näringsliv? Det civila samhällets organisationsliv i förändring” (2006) av Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson. Rapporten ges ut av EFI, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (www.hhs.se/efi) och kan beställas på efi@hhs.se eller telefon 08-736 9075 (pris 210 kr).

Författarna är verksamma på EFI vid Handelshögskolan i Stockholm där Filip Wijkström är docent i företagsekonomi och tidigare innehavare av Cancerfondens och Svenska Röda Korsets forskartjänst. Torbjörn Einarsson är forskningsassistent på sektionen för Företagslednings- & Arbetslivsfrågor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera