Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2006

Domare behöver kunskaper i psykologi

Många brottmål som avgörs i de svenska domstolarna innehåller ingen annan bevisning än utsagor. Utgången i sådana mål är beroende av hur parter och vittnens utsagor värderas.

Domstolen har en svår uppgift, eftersom det inte finns någon given metod för att avgöra en utsagas sannolika verklighetsförankring. Högsta domstolen har dock i flera avgöranden lämnat vägledning för hur utsagebedömningen bör göras.

Frågan om tillämpningen av Högsta domstolens metod för utsageanalysen leder till fler materiellt riktiga avgöranden än om metoden inte tillämpas visar juristen Lena Schelin i sin avhandling vid Stockholms universitet. I avhandlingen undersöks också frågan om en av de bärande grundvalarna för processordningen, nämligen att en utsaga som presenteras omedelbart och direkt inför rätten ger rätten bäst förutsättningar att bedöma den, är försvarbar. Frågorna besvaras genom att paralleller dras till forskningsresultat som har presenterats inom beteendevetenskapen.

Studien visar att Högsta domstolens metod för utsageanalysen endast delvis har stöd i beteendevetenskaplig forskning. Framför allt synes de allmänna trovärdighetsintrycken överbetonas, medan den beteendevetenskapliga forskningen visar att förmågan att skilja sanningen från lögnen ökar om hänsyn tas till verbala eller vokala faktorer. Studien visar också att antagandet att en utsaga som avges muntligen och direkt inför rätten ger rätten de bästa förutsättningarna att bedöma den kan ifrågasättas. En slutsats som kan dras är att rättsväsendets aktörer behöver kunskaper om beteendevetenskaplig forskning för att kunna göra bedömningar av utsagor på ett rättssäkert sätt.


Doktorsavhandlingens titel: Bevisvärdering av utsagor i brottmål

Disputationen äger rum fredagen den 17 februari 2006 klockan 10.00 i Nordenskiöldsalen Frescati. Opponent är professor Eva Smith, Köpenhamn.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Lena Schelin är verksam vid Brottsförebyggande rådet.

Kontaktinformation
Lena Schelin nås på tel 08 – 401 97 95, 073 – 360 31 51 eller e-post lena.schelin@bra.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera