Artikel från Umeå universitet
13 februari 2006

Små företag skattar ofta för mycket

Småföretagare betalar ofta för mycket i skatt på grund av att de inte fullt ut använder sig av möjliga skattereserveringar. Företagen får därför mindre kapital kvar till att finansiera sina verksamheter, enligt Håkan A. Andersson, Umeå universitet.

Små företag, speciellt enskilda näringsidkare, har ofta mindre tillgång till kapital än stora företag. För att underlätta för småföretag att behålla intjänade vinster inom företaget, har samhället infört vissa former av skattereserveringar, som exempelvis avsättningar till positiv räntefördelning, periodiseringsfonder eller expansionsfonder. Reserveringarna ger möjligheter att jämna ut resultaten mellan åren, och bidrar till att kapitaltillgången totalt sett ökar. Håkan A. Andersson vid Umeå universitet visar i sin avhandling att långt ifrån alla småföretag använder reserveringarna fullt ut, och betalar därför för mycket i skatt och får mindre kvar till den interna finansieringen.

I vilken utsträckning småföretag använder olika former av reserveringar varierar. Håkan A. Andersson menar att skillnaderna beror på näringsverksamheternas resultat, finansiella mått, branschtillhörighet och etableringslängd. Han visar också att det är vanligare att företag som drivs av män använder dessa möjligheter, än företag drivna av kvinnor.

Etablerade verksamheter inom jord- och skogsbruk, som har hög betalningsförmåga på både kort och lång sikt, är de som framförallt använder positiv räntefördelning. Det innebär att delar av vinsten skattas med en lägre skattesats som gäller för inkomst av kapital. Serviceverksamheter etablerade sedan minst tre år, och som uppvisar hög omsättning och höga vinstmarginaler, är de som oftast använder sig av periodiseringsfonder. Med den formen av reservering skjuts beskattningen på delar av vinsten framåt i tiden. De näringsverksamheter som använder expansionsfonder, som medför lägre beskattning för i företaget kvarhållna medel, är främst nyetablerade jord- och skogsbruk med hög betalningsförmåga.

Avhandlingen baseras på fallstudier av enskilda firmor, handelsbolag och mindre aktiebolag. I mera omfattande tvärsnittsstudier har även närmare hundratusen enskilda näringsidkare studerats via data som erhållits via SCB.

Fredagen den 17 februari försvarar Håkan A. Andersson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal HS 1031, Norra beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är professor Lars Fallan, Trondheim Business School.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Håkan A. Andersson,
Handelshögskolan,
Umeå universitet,
tel: 090-786 61 55,
e-post: hakan.andersson@fek.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera