Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2006

Hedersdoktorer 2006

Fyra nya hedersdoktorer har utsetts på Chalmers. Två av dem är Agnes Wold och Christine Wennerås. De hedras bland annat för att ha uppmärksammat den akademiska världen på hur kvinnliga forskare riskerar att missgynnas.

Christine Wennerås och Agnes Wold har gemensamt utfört en studie för att belysa förhållandena vid tillsättning av forskarassistenttjänster i det medicinska forskningsrådet. Resultaten visade att alla sökande inte behandlades lika. Studien publicerades i en mycket uppmärksammad artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature 1997. De har båda varit mycket aktiva i olika debattfora om ämnet.

Christine Wennerås är docent vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och verksam som läkare vid Bakteriologiska laboratoriet och Sektionen för hematologi och koagulation vid Sahlgrenska sjukhuset.

Hennes forskningsområde är eosinofila granulocyter, en vit blodkropp som är viktig vid allergier, parasitinfektioner och andra inflammatoriska tillstånd inklusive vissa tumörsjukdomar.

Christine Wennerås var tidigare medicinska fakultetens representant i Göteborgs universitets jämställdhetskommitté.
Wennerås och Wold har varit Sveriges representanter i ETAN (European Technology Assessment Network) – gruppen inom Science i EU.

Agnes Wold är docent vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och verksam som läkare vid bakteriologiska laboratoriet, Sahlgrenska sjukhuset, och som forskare vid Avdelningen för klinisk bakteriologi vid institutionen för biomedicin.

Hennes forskning handlar om interaktionerna mellan tarmflorans bakterier och immunsystemet, framför allt hur tarmfloran kan påverka uppkomsten av allergier och autoimmuna sjukdomar. Agnes Wold är ordförande i Kvinnliga Akademikers förening och ingår i Högskoleverkets jämställdhetsgrupp.

Wennerås och Wold har varit Sveriges representanter i ETAN (European Technology Assessment Network) – gruppen inom Science i EU.

Gemensam motivering
Christine Wennerås och Agnes Wold promoveras till hedersdoktorer för sin forskning om vad som styr kvinnors och mäns möjligheter att göra forskarkarriär. Med kvantitativa vetenskapliga metoder har de tydliggjort hur förutfattade meningar och personliga relationer påverkar bedömningen av forskares kompetens och hur detta systematiskt missgynnar kvinnor.

Deras forskning har haft stort internationellt genomslag och har öppnat ögonen hos många i akademin för bristerna i gängse system för att värdera kvalitet. Samtidigt har de skapat redskap för analys som lett till förbättringar i forskningsfinansiärernas bedömningsprocesser. Deras forskning och deltagande i samhällsdebatten har bidragit till att sätta frågor om jämställdhet på den akademiska dagordningen.

Wennerås och Wold har givit Chalmers kunskap och medvetenhet om att en ständig kritisk analys krävs, för att de bästa forskarnas kompetens och idéer ska tas till vara vid fördelning av forskningsmedel och akademiska tjänster. Detta är en fråga av avgörande betydelse för forskningens kvalitet och ytterst också för universitetens trovärdighet och roll i ett demokratiskt samhälle.

Tore Eriksson är forskningsingenjör vid Institutionen för fysikalisk kemi, där han anställdes år 1967. Han började vid Chalmers med enbart utbildning från folkskola och lantbruksskola, men har via kvällsstudier och egenstudier efterhand utbildat sig till forskningsingenjör. Under många år har han försett forskarna vid institutionen med egenhändigt konstruerade instrument som har använts vid de flesta stora experiment och som varit av stor betydelse för dessas framgångar.

Motivering
Tore Eriksson har genom sin mycket stora uppfinningsförmåga och sitt starka engagemang varit avgörande för institutionens forskningsframgångar under lång tid. Hans konstruktioner kännetecknas ofta av ovanliga lösningar på avancerade tekniska problem, varvid han djärvt kombinerat ett stort intuitivt kunnande inom fysik och kemi med ett likaledes stort kunnande om material och tekniska möjligheter. Flera av hans konstruktioner har väckt internationell uppmärksamhet. Bland dessa sofistikerade finmekaniska instrument kan nämnas en spinnande cylinder av tunn neutrontransparent niob, i vilken strömningsorientering och struktur hos protein-DNA-komplex kunnat studeras genom neutronspridning. Han har också konstruerat ett flertal pedagogiska apparater vid Göteborgs vetenskapscenter Universeum.

Edward F Crawley är professor i Aeronautics and Astronautics vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA samt ledare för Cambridge-MIT Institute. Crawley har och har haft en rad uppdrag i olika vetenskapliga kommittéer, som the NASA Technology and Commercialization Advisory Committee (TCAC) och är även ledamot i den svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. År 1980 var han finalist i NASA:s uttagning av astronauter.

Motivering
Edward F Crawley promoveras till hedersdoktor för sina insatser med att förnya grund- och forskarutbildning. Hans stora insats har varit som initiativtagare till, medverkande i och inspirationskälla för CDIO-projektet. CDIO betyder Conceive, Design, Implement, Operate, som på svenska uttrycks: Planera, Utveckla, Tillverka, Driva.

Inom detta projekt har en modell för ingenjörsutbildning tagits fram som knyter samman teori och praktik. Modellen kännetecknas av att studenterna tillägnar sig tekniska kunskaper och generella kompetenser i den tekniska kontext där de kommer att arbeta. Projekt för produktframtagning där utveckling, tillverkning och testning ingår spelar en central roll. Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik har deltagit i projektet, och har därigenom kunnat göra en rad förändringar som höjt kvaliteten i undervisningen.

På Chalmers har projektet också lett till att Prototyplabbet byggts, en i Sverige unik lärandemiljö. Dessutom har konkreta studentprojekt startats enligt CDIO:s tankar om teori och praktik, exempelvis Formula Student och Ecocar.

CDIO-projektet har och kommer att ha stor betydelse för svensk ingenjörsutbildning i stort, inte minst genom att Högskoleverket valde att använda CDIO:s självvärderingsmodell som en del av utvärderingen av samtliga svenska civilingenjörsprogram 2005.

Utmärkelsen kommer att överlämnas i samband med Chalmers promotionshögtid som hålls i Göteborgs konserthus den 20 maj.

Bilder finns att ladda ned för media på
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/index.jsp

Kontaktinformation
För mer information om hedersdoktorerna, kontakta:
Professor Lars Brink, ordförande i Fakultetsrådet på Chalmers
Tel: 031-772 31 62
E-post: tfelb@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera