2 februari 2006

Biobränsleeldning i villa – emissioner från träpellets

Det är viktigt att öka andelen biobränslen och minska användningen av fossila bränslen för att inte bidra till ökad växthuseffekt. Ett steg i den riktningen är användningen av träpellets, som är ett villabränsle på uppgång. Maria Olsson vid Institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers har i sitt doktorsarbete studerat ämnen som är av intresse ur miljö- och hälsosynpunkt i rök från villaeldning, med särskild inriktning på just träpellets.

Under 2003 svarade biobränslen för 15 procent av Sveriges totala energianvändning. Villasektorn spelar en viktig roll för en ökad användning av biobränslen. Många vedpannor som idag används för villauppvärmning är gamla. Nya alternativ för biobränsleeldning i villa, såsom träpellets och högeffektiva vedpannor, med betydligt lägre utsläpp av organiska ämnen, har kommit ut på marknaden under de senaste tio åren.

Rök från förbränning av biomassa innehåller en komplex blandning av ämnen som i varierande grad kan påverka miljön och hälsan. Maria Olsson har studerat koncentrationerna av specifika organiska ämnen i rök från träpellets och andra nya alternativ för villauppvärmning.

– I min forskargrupp har vi undersökt skorstensrök från en Svanenmärkt vedpanna, pannor med pelletsbrännare, pelletskaminer och en pelletspanna. Utsläppen var generellt låga och dessa förbränningsutrustningar kan därför rekommenderas som miljövänliga alternativ för villauppvärmning. Men det är stora skillnader i emissioner från olika villautrustningar för pellets, vilket gör att det är viktigt att välja bästa möjliga utrustning och att installera och underhålla den väl, säger Maria Olsson.

Träpelletseldning i kaminer gav upphov till emissioner av bland annat metoxifenoler. Metoxifenoler har antioxidanteffekt medan vissa andra ämnen i röken är cancerogena, till exempel bensen. Förbränningen i pannor med pelletsbrännare och i den Svanenmärkta vedpannan gav endast upphov till mycket låga koncentrationer av bensen och andra cancerogena ämnen.

För närvarande eldas träpellets i mer än 80 000 svenska hem. En gammal ved- eller oljepanna kan bytas ut mot en pelletspanna eller konverteras till pelletseldning genom installation av en pelletsbrännare. En pelletskamin är ett lämpligt komplement till direktverkande el, fjärrvärme eller värmepump. Med den ökande användningen och efterfrågan på träpellets ökar intresset även för andra alternativa bränslen såsom havre, halm och torv.

Vid ofullständig förbränning av träpellets i laboratorieskala bildas bland annat metoxifenoler, särskilt vid antändnings- och flammeldningsstadierna. Låga koncentrationer av bensen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) uppmättes under glödeldningsstadiet. Koncentrationerna av organiska ämnen från förbränning av havre, halmpellets och torvpellets var nästan lika låga som från träpellets. Proportionerna mellan de olika ämnena i röken var dock olika.

Avhandlingen”Residential biomass combustion – emissions of organic compounds to air from wood pellets and other new alternatives” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 3 februari kl 10.00 i KA-salen, Kemigården 4, Göteborg.

Maria Olsson kommer från Halmstad.

Kontaktinformation
Mer information
Maria Olsson, Kemisk miljövetenskap, Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers,
tel: 031-772 30 05, e-post:maria.olsson@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera